Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- deklaracja – formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia tj., np. zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, wytwarzania odpadów komunalnych.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uwagi

- w przypadku zmiany jakichkolwiek danych ujętych w deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tej zmiany,

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,

- opłatę roczną (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza właściciel tej nieruchomości z dołu, bez wezwania, w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 30 czerwca  oraz do dnia 31 października,

- w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej; zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej,

- w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona,

- przykładowe wzory wypełnionych deklaracji znajdują się na stronie internetowej - tutaj

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Kontakt

tel.: 32 244-90-00 do 10 wew. 3100, 3101, 3102

tel.: 32 244-90-62

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.02.2013 15:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:19.08.2016 11:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 826