Zarządzenie Nr SP.0050.3.40.2013

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 22 marca 2013 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2012 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Ruda Śląska za 2012 rok.

 

Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142.poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2012 rok,

2) Sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2045;

3) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

4) Informację o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2012 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za 2012r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.03.2013 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Rak
Data na dokumencie:28.03.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.04.2013 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 67