wersja do wydruku Bartosz Pilny 30.07.2013 16:00

Zbycie nieruchomości przy ul. Barbary - ogłoszenie przetargu.

AGN.680.1.00131.2011

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1572/156 o powierzchni 2698 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00012839/5 (działy III i IV wolne są od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1572/156 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW) i trwałych użytków zielonych (symbol planu ZN1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1, KDW i ZN1.

 

3. Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; działka inwestycyjna posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty drzewami i krzewami.

Nieruchomość inwestycyjna posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Barbary. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Przedstawienie dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestora. W celu uzyskania jednoznacznego uzgodnienia może zostać przekazany projekt koncepcyjny, jednak zaleca się, aby jego autorem była osoba posiadająca uprawnienia do samodzielnego sprawowania funkcji w budownictwie w zakresie projektowania – w specjalności drogi. Ponadto obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od krawędzi jezdni ulicy Barbary.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

  • teletechniczna – kanalizacja teletechniczna i kabel teletechniczny doziemny; w przypadku

kolizji z urządzeniami należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę; prace w pobliżu urządzeń należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego; dla dokładnego ich usytuowania należy w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem uprawnionego pracownika na warunkach odpłatnych;

  • kanalizacyjna - przyłącze kanalizacyjne z budynku nr 33 , nie będące w eksploatacji ani na majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie śląskiej, dokładny przebieg przewodu należy ustalić z właścicielem obiektu; wzdłuż istniejących przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkich zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym);

  • elektroenergetyczne – nie będące własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A.

            Z uwagi na przebiegające przez nieruchomość sieci uzbrojenia nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowa - o średnicy 90 mm (ułożona wzdłuż ul. Barbary), z której może nastąpić doprowadzenie wody;

  • kanalizacyjna – kanał o średnicy 600 mm (ułożony równolegle do ul. Barbary), do którego można odprowadzić ścieki bytowe,

  • gazowa – niskiego ciśnienia DN 110 PE posadowiona na wschód od przedmiotowego terenu, która po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło zasilania.

 

            Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów ( za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat ) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ).

W trakcie robót budowlanych inwestor winien utrzymywać czystość drogi dojazdowej do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy.

Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

z siedzibą w Rudzie Śląskiej i z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

            Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego (w porze dziennej – 55 dB,  w porze nocnej – 45 dB); w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie może ona stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia i winna zamknąć się w granicach nieruchomości; ruch samochodów związanych z prowadzoną działalnością nie może stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia; przy obiektach należy wyznaczyć miejsca postoju samochodów obsługujących oraz korzystających z obiektów.

          Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej – nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanej nieruchomości.

            Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze górniczym KWK „Halemba-Wirek”, który znajduje się poza wpływami planowanej eksploatacji górniczej. W rejonie obejmującym zbywaną nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe. Oddział KWK „Halemba-Wirek” nie planuje eksploatacji złoża „Polska-Wirek” na O.G. „Kochłowice” w przyszłości. Z uwagi na planowaną eksploatację KWK „Pokój” nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego związanych z eksploatacją KWK „Pokój” wywołujących prędkość drgań powierzchni; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują obniżenia terenu; nie wystąpią złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenia dla wnioskowanej nieruchomości w szczególności: wychodnie uskoków, wychodnie pokładów, zroby płytkiej eksploatacji, szyby, szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym zbywany grunt występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

 

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.07.2013 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu. Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 227-228) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 284.000,00  

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 03.10.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 14.200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Barbary"; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu wpłaty wadium,

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  MN1, KDW i ZN1,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnych odpisów z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 2.840,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentacje niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Gmina nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka – 322-449-000 do 010 wew. 2271

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Barbary - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:29.07.2013
Data publikacji:30.07.2013 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2015 19:04Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
11.10.2013 00:09 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
30.07.2013 16:00 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)