Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 8

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne (nie dotyczy funkcjonariuszy państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnej),

- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

- kserokopia zezwoalenia (przypadku jego posiadania),

- dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty

0,50 zł - opłata ewidencyjna

50 zł - opłata za wydanie zezwolenia

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: Wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu dla „..imię i nazwisko..”

 

Termin załatwienia

Do 2 dni.

 

Uwagi

- warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów,

- w stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami, potwierdzającego że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej. Koszt wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania zezwolenia można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.07.2013 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.06.2016 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 245