wersja do wydruku Bartosz Pilny 12.08.2013 09:40

Zbycie nieruchomości przy ul. ks. Tunkla - ogłoszenie przetargu.

AGN.6871.1.125.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH PRZY UL. KS. LUDWIKA TUNKLA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA  RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest zabudowana murem oporowym nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o powierzchni 3850 m²,  położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 2127/120 o powierzchni 1623 m² i 2281/125 o powierzchni 2227 m², obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014984/0. Dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielo - i jednorodzinną (symbol planu MM2). Działka nr 2127/120 i część działki nr 2281/125 od strony wschodniej, objęte są  strefą ochrony sanitarnej cmentarzy. Obszar działki nr 2127/120 leży w obrębie strefy „B” – ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MM2.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów zielonych i kościoła; posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Teren nieruchomości lekko opada w kierunku zachodnim. Pod powierzchnią gruntu znajdują się fundamenty po byłych obiektach szkoły, na powierzchni – pozostałości betonowych placów. Zachodnią granicę  stanowi w części mur oporowy o długości 43 m i 15 m, który jest w złym stanie technicznym (nabywca jest zobowiązany do utrzymywania i konserwacji  muru oporowego). Ogrodzenie (częściowe) jest wykonane z elementów żelbetonowych oraz z siatki w ramach na słupkach murowanych, na podmurówce murowanej w złym stanie  technicznym. Jedynie działka nr 2127/120 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla, w związku z tym dojazd do zbywanego terenu może odbywać się z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy ks. Ludwika Tunkla.

 

Przez nieruchomość  przebiegają sieci:

- gazowa niskiego ciśnienia o średnicy DN 63 PE (częściowo ułożona na działce nr 2281/125),

- nieczynne przyłącza kanalizacyjne będące pozostałością po wyburzonym budynku szkoły, nie będące na majątku ani w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


W rejonie nieruchomości  przebiegają sieci:

- gazowe niskiego ciśnienia o średnicy DN 250 stal, DN 160 PE, DN 90 PE i DN 63 PE; Przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome - zgodnie z Dz. U. 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r. (dotyczy gazociągów stalowych), Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11 września 2001 r. (dotyczy gazociągów  z PE) i PN-91/M-34501, pionowe - zgodnie z PN-91/M-34501. Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501. Przedmiotowe gazociągi (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) mogą stanowić źródło gazu (GAZ ZIEMNY –PN-C-04753-E) dla projektowanej inwestycji;

- elektroenergetyczna – sieć napowietrzna SN i Nn;

- wodociągowa o średnicy 100 mm, ułożona wzdłuż ulicy ks. Ludwika Tunkla oraz o średnicy 110 mm ułożona na południe od działki nr 2127/120, z których może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna o średnicy 300 mm, ułożona wzdłuż ulicy ks. Ludwika Tunkla, do której można odprowadzać ścieki bytowe. Wzdłuż przewodów wod–kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym).

 

            Na przedmiotowej nieruchomości brak urządzeń telekomunikacyjnych.

             Zgodnie z opinią Vattenfall Distribution Poland S.A. (obecnie TAURON S.A.) istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON-U należy dokonać zgodnie z przepisami oraz normami BHP i PBUE.  Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczeń kolidujących odcinków kabli należy uzgodnić z TAURON S.A. Projekt techniczny zawierający przebudowę lub zabezpieczenie kabli teletechnicznych należy zatwierdzić w Spółce. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń Spółki ponosi kierujący pracami, tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W ww. rejonie brak jest infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze  zabudowy.

              Na przedmiotowym terenie brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością  Miasta. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. odwodnić nieruchomość poprzez odprowadzenie wód na własny nieutwardzony grunt, do studni chłonnych, do zbiornika retencyjnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz nieruchomości w sposób  nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.  Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

              W przypadku lokalizacji inwestycji o funkcji usługowej nie wykraczającej poza granice inwestycji oraz nie zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestor winien uzyskać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej; należy do celów grzewczych wykorzystać ekologiczne źródła ciepła, zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego, przy obiektach zaprojektować miejsca parkingowe; ruch samochodów oraz prowadzona działalność  usługowa nie mogą powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia.  Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21). Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 391), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w granicach Obszaru i Terenu Górniczego Oddziału KWK „Halemba-Wirek” postawionego w stan likwidacji Ruchu Wirek. Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Halemba-Wirek” na terenie planowanej inwestycji w okresie koncesyjnym, tj. do 16.08.2020 r. nie wystąpią obniżenia terenu, istnieje możliwość wystąpienia drgań powierzchni o wartości do 80 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące  stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby, szybiki, deformacje nieciągłe itp. W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują udokumentowane zasoby  bilansowe. Oddział KWK „Halemba-Wirek” nie planuje eksploatacji złoża „Polska-Wirek” na O.G. „Kochłowice” w przyszłości.

Według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków projektowane obiekty winny nawiązywać swoją formą, zastosowanymi materiałami oraz gabarytami do istniejącej historycznej zabudowy dzielnicy. Nie dopuszcza się zastosowania na elewacji nowych obiektów materiałów mało szlachetnych, takich jak blacha czy plastikowy siding.

              Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków: charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

              Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub  o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a następnie przenieść istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

             Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 217) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Miasto Ruda Śląska nie zlecało wykonania badań geotechnicznych. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  568.000,00 zł.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  15.10.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 28.400,00,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. ks. L.Tunkla” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø      dowodu wpłaty wadium,

Ø      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM2,

Ø      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø      aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø      pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 6.000,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej,

d) utrzymywać i konserwować mur oporowy,

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

         Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z  2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. ks. Tunkla - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:08.08.2013
Data publikacji:12.08.2013 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2015 19:04Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
21.10.2013 23:59 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
12.08.2013 09:40 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)