wersja do wydruku Bartosz Pilny 30.08.2013 08:50

Zbycie nieruchomości przy ul. Górnośląskiej - ogłoszenie drugiego przetargu.

AGN.6871.1.000144.2012

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 1606/207 o powierzchni 195 m2, zapisana na karcie mapy 4 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00009451/7 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.05.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 23.07.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

         W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm., zbywana działka stanowi  teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, itp.), 

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie, bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- obiekty związane z działalnością ogrodniczą, sadowniczą.

 

Minimum 30 % powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.

Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Bykowina przy ulicy Górnośląskiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, obiekt handlowy, dalej osiedle domów wielorodzinnych, tereny zielone. Nieruchomość o kształcie trapezu - jest w części ogrodzona. Teren porośnięty jest trawą. Przy południowej granicy działki występuje skarpa.

 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonego zagospodarowania. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania granic działki na gruncie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 16.000,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.10.2013 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

2. Opisana powyżej działka nie spełnia przesłanek do zbycia w trybie bezprzetargowym, gdyż może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Zgodnie z opinią Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu z uwagi na niewielką powierzchnię działki nr 1606/207 zasadnym jest jej zagospodarowanie wspólnie z sąsiednimi terenami. W związku z powyższym przedmiotowa działka została wyznaczona do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze przetargu ustnego ograniczonego, w którym będą mogli uczestniczyć właściciele nieruchomości przyległych, tj. działek nr: 1388/207 KW Nr 2538R, 1607/207 KW Nr 11020R, 1747/208 KW Nr 26092R.

 

Do udziału w II ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką gminną, tj. działek nr: 1388/207, 1607/207 i 1747/208.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby uprawnione, które w terminie do dnia 01.10.2013 r.:

a) dokonają wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł przelewem na konto Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice  O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,     z dopiskiem „wadium – działka ul. Górnośląska” (za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); jeżeli  jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) złożą w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – działka ul.Górnośląska” zawierającą:

- imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, podpis (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie o zakup w określonych udziałach składają i  podpisują wszyscy współwłaściciele wpisani w księdze wieczystej),

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości przyległej do działki nr 1606/207,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (na II piętrze obok pok. nr 217) w dniu 07.10.2013 r.

 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG  – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoby przystępujące do przetargu są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się:

- z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu.

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej).

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie  wynosi 160,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

6. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu  nieruchomości przez  cudzoziemców w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg będą ponosić wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

7. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem. Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Górnośląskiej - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:26.08.2013
Data publikacji:30.08.2013 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.06.2015 19:04Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
09.10.2013 00:14 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Bartosz Pilny)
30.08.2013 08:50 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)