PE.0057.11.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 8 lipca do 28 sierpnia 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 132 zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Zespołu Roboczego do prac nad projektem partnerskim „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic",

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę ul. Gwardii Ludowej wraz z przebudową ul. Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ulicy Karola Goduli, na odcinku od ul. Pawła do ul. Przedszkolnej w Rudzie Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

6)         ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Podsumowanie działań związanych z usuwaniem skutków podstopień z początku lipca

19 lipca 2013 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta powołana została Komisja ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej. W wyniku prac komisji ustalono, że straty w mieniu komunalnym wyniosły ponad 334 tys. złotych. Protokół z posiedzenia Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej został następnie przesłany do Wojewody Śląskiego celem jego weryfikacji. Niestety, pomimo podjętych działań, nasze miasto nie zostało uznane za dotknięte skutkami powodzi.

 

Przez kilka tygodni specjalne komisje składające się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydziałów Urzędu Miasta dokonywały oględzin poszkodowanych nieruchomości oraz prowadziły wywiady z ich właścicielami. Do dnia 28 sierpnia pomoc przyznano 209 gospodarstwom na łączną kwotę ponad 190 tys. zł. Ponadto do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 47 wniosków na łączną kwotę 140 tys. zł.

 

30 lipca odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podsumowujące dotychczasowe działania oraz wskazujące zadania konieczne do wykonania w celu lepszego zabezpieczenia miasta przed powodzią i podtopieniami. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy kopalń: Bielszowice, Halemba – Wirek, Pokój oraz przedstawiciele: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, firmy Tauron oraz wydziałów Urzędu Miasta.

 

5 sierpnia wiceprezydent Jacek Morek spotkał się z przedstawicielami kopalni „Halemba – Wirek” w sprawie ustalenia zakresu prac w rejonie ul. Radoszowskiej, które pozwolą na lepsze zabezpieczenie tego rejonu przed podtopieniami.

 

Dzień później, 6 sierpnia, odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami ul. Radoszowskiej, Jana, Bałtyckiej i Długiej w Kochłowicach. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele kopalni „Halemba – Wirek”, Straży Pożarnej oraz wydziałów Urzędu Miasta. Podczas spotkania kopalnia przedstawiła kompleksowe rozwiązanie odwodnienia rejonu tzw. „trójkąta radoszowskiego”. Będzie ono obejmowało:

- wykonanie stałej przepompowni wód opadowych przy ul. Bałtyckiej,

       - budowę zbiornika retencyjnego,

       - przebudowę kolektora deszczowego zlokalizowanego w ciągu ul. Jana,

- odtworzenie, wykonanie rowów melioracyjnych doprowadzających wody opadowe do zbiornika retencyjnego,

       - odprowadzenie wody opadowej do Kochłówki.

 

13 sierpnia odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami ul. Zgrzebnioka. Jeśli chodzi o działania podjęte w tym miejscu, to w rejonie ul. Zgrzebnioka oraz ul. ZMP dokonano oczyszczenia spustów ulicznych. Przy ul. ZMP naprawiony został także kanał deszczowy. Ponadto przy ul. Zgrzebnioka mają zostać przeprowadzone prace związane z remontem załamanego kolektora. Natomiast kopalnia „Pokój” prowadzi rozmowy z firmą energetyczną w sprawie rezerwowego źródła zasilania dla przepompowni przy ul. ZMP.

 

W wyniku wypracowanych wspólnie ze stroną górniczą ustaleń do teraz udało się wykonać następujące prace zabezpieczające miasto przed podtopieniami:

 

       - KWK „Halemba – Wirek” wykonała dodatkowe stanowisko pompowe w rejonie ul. Bałtyckiej,

 

- oczyszczone i udrożnione zostały rowy opaskowe zlokalizowane po stronie północnej i południowej Kochłówki na odcinku od przepustu pod ul. Kokota do granicy z Zabrzem,

 

- KWK „Bielszowice” rozpoczęła prace w rejonie ul. Basenowej i Parku „Strzelnica”, które mają na celu kompleksowe rozwiązanie odwodnienia tego terenu,

 

- Kopalnia rozpoczęła też prace związane z uszczelnieniem obwałowania Kochłówki na odcinku w Bielszowicach, wzdłuż ul. Kokota.

 

Wystąpiono do administratora Kochłówki – Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - o oczyszczenie z zarośli międzywala na odcinku pomiędzy przepustem pod ul. Kokota do granicy z Zabrzem oraz odmulenia i pogłębienia koryta na tym odcinku.

 

Prowadzone są również rozmowy z administratorem Kłodnicy – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach - w sprawie podwyższenia i uszczelnienia obwałowania tego cieku na odcinku wzdłuż ul. Granicznej w Halembie.

 

       Ponadto po zakończeniu działań związanych z intensywnymi opadami uzupełniony został stan miejskiego magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup:

       - 30 sztuk węży Ø 110 o długości 20 m,

       - 18 mostków przejazdowych gumowych,

       - 2 rozdzielaczy dla węży Ø 110 / Ø 75,

       - 10 sztuk woderów,

       - 5 000 sztuk worków na piasek,

       - 60 t piasku.

 

Obecnie realizowany jest zakup pięciu sztuk pomp szlamowych małej wydajności ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe.

 

W najbliższej przyszłości konieczny będzie również zakup dwóch zestawów pompowych o minimalnej wydajności 6 000 l/min oraz ośmiu sztuk rękawów przeciwpowodziowych.

 

2)         Ruda Śląska ponad średnią

Dwutygodnik samorządowy „Wspólnota” opublikował ranking najzamożniejszych samorządów. Ruda Śląska wśród 47 gmin na prawach powiatu została sklasyfikowana na 30 miejscu. Jest to awans o osiem pozycji w stosunku do dwóch poprzednich lat objętych rankingiem i o dziewięć w stosunku do roku 2009. W zestawieniu Ruda Śląska znalazła się powyżej średniej wojewódzkiej, zajmując ósme miejsce pośród osiemnastu śląskich miast na prawach powiatu.

 

3)         Ruda Śląska coraz tańszym samorządem

Ruda Śląska znalazła się w gronie nielicznych miast w Polsce, które znacząco zredukowały koszty utrzymania administracji. W drugiej połowie lipca dwutygodnik samorządowy „Wspólnota” przedstawił wydatki samorządów na administrację. Miasto znalazło się na 32. miejscu wśród najoszczędniejszych powiatów grodzkich. To awans o 8 pozycji w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem i najwyższe miejsce od 2004.

 

4)         Wyniki badań ankietowych

Pod koniec lipca opublikowane zostały wyniki badań ankietowych dotyczących jakości życia w mieście, które w czerwcu przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Rudy Śląskiej. Blisko 60 proc. z ponad 4600 mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu, było zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Natomiast dla ponad 71 proc. osób uczestniczących w badaniach Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Pełen raport z badań ankietowych opublikowany został na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

 

5)         Propozycje do budżetu obywatelskiego

Jeszcze tylko przez dwa dni mieszkańcy mogą składać propozycje inwestycji, które ich zdaniem powinny być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 r. Wśród złożonych do tej pory wniosków dominują te dotyczące realizacji inwestycji o charakterze rekreacyjnym, m.in. budowy placów zabaw czy stref rodzinnego wypoczynku.

 

6)         Konsultacje w sprawie linii 121

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii autobusowej nr 121. Mieszkańcy decydowali w nich, jaką trasą ma przebiegać komunikacja miejska na odcinku Halemba - Orzegów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować niedogodności, które spowodowała decyzja KZK GOP o zawieszeniu funkcjonowania linii 215 i związanej z tym zmianie trasy autobusów nr 121. Według wstępnych obliczeń w konsultacjach udział wzięło ponad 450 osób. Większość z nich chce, by trasa autobusu linii 121 przebiegała zgodnie z propozycją przedstawioną w ankiecie.

 

7)         W rudzkich szkołach praca wre

Przez okres wakacji trwały prace w wielu rudzkich szkołach. Niektóre z robót prowadzone będą jeszcze przez najbliższe tygodnie. Prace w placówkach oświatowych związane są z modernizacją instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, remontami sal gimnastycznych, wymianą okien i drzwi. Łączny koszt tych wszystkich inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł.

 

8)         Miasto przyjazne rowerzystom

W lipcu do użytku została oddana w pełni oznakowana i wyposażona w odpowiednią infrastrukturę 15 km trasa rowerowa. Przebiega ona od ul. Zabrskiej w Zabrzu do ośrodka Radoszowy w Kochłowicach.

 

9)         Będą kolejne parkingi

Ponad 100 nowych miejsc parkingowych przybędzie w Rudzie Śląskiej do końca roku. Najwięcej z nich powstanie przy ul. Solidarności 10, gdzie przed kilkoma tygodniami przekazany został teren pod budowę parkingu na 60 pojazdów. Wartość wszystkich tegorocznych inwestycji realizowanych przez miasto w tym zakresie ma wynieść blisko 900 tys. zł.

 

10)     Nowe place zabaw

Zakończyła się budowa dwóch placów zabaw w mieście. Jeden przy plantach w Kochłowicach, drugi - większy - przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. Wartość tych dwóch inwestycji to 500 tys. zł.

 

11)     Stulatka odzyskała swój blask

Zakończyły się prace konserwatorskie blisko stuletniej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Wirku. W czasie robót m.in. wyczyszczona została elewacja oraz uzupełnione zostały tynki. Renowacja kamienicy kosztowała miasto ponad 90 tys. zł.

 

12)     Nowe nabytki rudzkich ulic

Parki, zieleńce, tereny przy kilku cmentarzach, ścieżka rowerowa oraz plac zabaw – to miejsca, które w ostatnim czasie wzbogaciły się o ponad sześćdziesiąt miejskich ławek. Na inwestycję miasto przeznaczyło 60 tysięcy złotych. Do tej pory nowe nabytki infrastruktury miejskiej umieszczone zostały przy 13 rudzkich ulicach, w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców.

 

13)     Będzie nowa sygnalizacja

473 tys. zł będzie kosztowała budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kokota, ks. Niedzieli i Halembskiej. O inwestycję, która zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu, wnioskowali od lat mieszkańcy. Prace rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu.

 

14)     Projekty PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w ostatnim czasie rozpoczął realizację kilku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które na celu mają aktywizację zawodową różnych grup społecznych. Projekty te to m.in. „Praktyka czyni mistrza”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „50+ powodów do zatrudnienia”, „Praca bez stopni”.

 

15)     XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

Tysiące rudzian bawiło się podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła. Publiczność zgromadzona 11 sierpnia w Parku im. Augustyna Kozioła mogła wysłuchać standardów muzyki popularnej i filmowej w wykonaniu orkiestr dętych. Gwiazdą wieczoru była Krystyna Prońko.

 

16)     Lato z Radiem

18 sierpnia w Rudzie Śląskiej gościło Lato z Radiem. Oprócz koncertu muzycznych gwiazd – Patrycji Markowskiej i Krzysztofa Krawczyka - mieszkańcy mogli wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Tego dnia Ruda Śląska wielokrotnie gościła też na „żywo” w programie pierwszym Polskiego Radia.

 

17)     Rejestracja w ZIP

Przez 5 sierpniowych dni mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli dokonać pełnej rejestracji do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Przy Biurze Obsługi Mieszkańców swój dyżur pełnili pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy rejestrowali zainteresowanych do systemu i udzielali szerokiej informacji o jego zaletach. Z możliwości tej skorzystało 704 osoby.

 

18)     Piekarnicza atrakcja promująca miasto

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęty został remont piekaroka przy ul. Bujoczka. Po zakończeniu prac piekarok będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale będzie także spełniał swoją dawną funkcję. Istnieje szansa, że obiektem zaopiekuje się jedna z piekarń, która organizować będzie pokazowe pieczenie chleba. Pokazy te towarzyszyłyby różnym imprezom organizowanym przez miasto.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

14 lipca

·       Obchody Święta Policji w Bielsku – Białej,

15 lipca

·       Wizyta w Knurowie w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji przez MTBS z Tarnowskich Gór,

16 lipca

·       Wizyta w ośrodku harcerskim w Kuźnicy Brzeźnickiej,

17 lipca

·       Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w Katowicach,

26 lipca

·       Impreza prozdrowotna w Aquadromie, realizowana w ramach „Programu Profilaktyki w zakresie uzależnień…”,

30 lipca

·       Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podsumowujące działania podejmowane w związku z intensywnymi opadami deszczu jakie miały miejsce 6 lipca 2013 r.

2 sierpnia

·       Spotkanie z kołem emerytów w Nowym Bytomiu,

5 sierpnia

·       Spotkanie z przedstawicielami KWK „Halemba – Wirek” w sprawie ustalenia zakresu prac koniecznych do wykonania w rejonie ul. Radoszowskiej w celu lepszego zabezpieczenia tego rejonu przed podtopieniami,

6 sierpnia

·       Spotkanie z mieszkańcami ul. Radoszowskiej, Jana, Bałtyckiej i Długiej,

11 sierpnia

·       XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,

17 sierpnia

·       Koncert Lata z Radiem na terenach MOSiR w Orzegowie,

18 sierpnia

·       Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich,

20 sierpnia

·       Konwent prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

21 sierpnia

·       Spotkanie z rudzkim kołem pszczelarzy,

22 sierpnia

·       „Dzień halembski” na Jasnej Górze,

24 sierpnia

·       Ognisko integracyjne w Górkach Wielkich dla uczestników obozu i ich rodziców organizowanego przez KPKS Halemba,

·       Powitanie pieszej pielgrzymki z Halemby wracającej z Częstochowy,

25 sierpnia

·       Msza św. w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu w intencji miasta i jego mieszkańców,

28 sierpnia

·       Spotkanie z dyrektorami rudzkich placówek oświatowych w związku z inauguracją nowego roku szkolnego,

·       Podsumowanie projektu realizowanego przez MPGM, a dotyczącego termomodernizacji budynków przy ul. 1 Maja 320 i 322.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 08.07. - 28.08.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.09.2013 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:29.08.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 180