wersja do wydruku Bartosz Pilny 12.09.2013 17:56

Zbycie nieruchomości przy ul. Hubalczyków (nr dz. 3283) - ogłoszenie przetargu.

AGN.6871.1.000067.2012

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Hubalczyków z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Hubalczyków, oznaczona numerem geodezyjnym 3283/7 o powierzchni 168 m2, zapisana na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00006871/6 (w dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, dział IV wolny jest od wpisów).

 

Działka jw. objęta jest umowami dzierżawy Nr:

- UM/880/AG/766/DP-D/2011 zawartą w dniu 18.03.2011 r. na okres od 01.04.2011 r. do

   28.02.2014 r. (wydzierżawiona powierzchnia 63 m2),

- UM/878/AG/764/DP-D/2011 zawartą w dniu 21.03.2011 r. na okres od 01.04.2011 r. do

   28.02.2014 r. (wydzierżawiona powierzchnia 105 m2).

Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawami dzierżawców) jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr GL1S/00006871/6 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy  z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.08.2013 r.

Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego. W przypadku nabycia gruntu przez obecnych dzierżawców - z dniem zawarcia aktu notarialnego wygasają umowy dzierżawy dotyczące sprzedanej działki.

 

         W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383             z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, itp.), 

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie, bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- obiekty związane z działalnością ogrodniczą, sadowniczą.

Minimum 30 % powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.

 

Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Halemba w rejonie ulicy Hubalczyków (na tyłach posesji nr 11 i 13). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieurządzone tereny zielone. Działka gminna nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość, o kształcie trapezu, zagospodarowana jest jako ogródki przydomowe.

 

Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonego zagospodarowania. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza  istnienia w terenie innych, nie wskazanych  na mapie  urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Miasto nie zapewnia wskazania granic działki na gruncie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 22.200,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2013 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

2. Zgodnie z opinią Wydziału Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu z uwagi na funkcję wyznaczoną w planie miejscowym działka nr 3283/7 może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość bądź łącznie z działkami przyległymi. W świetle opinii jw. przedmiotowa działka  nie spełnia przesłanek do zbycia w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działka nr 3283/7 nie posiada dostępu do drogi publicznej, w związku z czym została wyznaczona do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w drodze przetargu ustnego ograniczonego, w którym będą mogli uczestniczyć właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych, tj. działek nr: 1549/5, 1550/5, 3133/6 , 1969/5.

Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką gminną, tj. działek nr: 1549/5 (GL1S/00004004/4), 1550/5 (KW Nr 4003 R), 3133/6 (KW Nr 458 R), 1969/5 (KW Nr 6266 R).

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby uprawnione, które w terminie do dnia 07.10.2013 r.:

a) dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.200,00 zł przelewem na konto Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice  O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – działka rej. ul. Hubalczyków” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu), jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) złożą w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – działka rej. ul. Hubalczyków” zawierającą:

- imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, podpis (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie o zakup w określonych udziałach składają i  podpisują wszyscy współwłaściciele wpisani w księdze wieczystej),

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości przyległej do działki nr 3283/7 (nie są wymagane wydruki z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),

- pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium,

 

Zaleca się dołączenie do składanego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu także dowodu wpłaty wadium.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (na II piętrze obok pok. nr 217) w dniu 14.10.2013 r.

 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: 

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do

właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG  – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników, 

d) pisemnej informacji, czy osoby przystępujące do przetargu są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się:

- z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu                i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie  wynosi 230,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

6. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający  przetarg  będą ponosić  wszelkie  opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

7. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem. Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Hubalczyków (nr dz. 3283) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:09.09.2013
Data publikacji:12.09.2013 17:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż