wersja do wydruku Bartosz Pilny 19.09.2013 17:27

Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Chłopskiej (nr dz.3724) oraz Pancernych (nr dz. 3725) - ogłoszenie przetargu.

AGN.6871.1.000070.2011

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Chłopskiej oraz w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej – Halembie:

 

1) przy ulicy Chłopskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3724/27 o powierzchni 1063 m2, księga wieczysta GL1S/00002168/7,

 

2) w rejonie ulicy Pancernych, oznaczona numerem geodezyjnym 3725/27 o powierzchni 1268 m2, księga wieczysta GL1S/00002168/7.

Dla zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ulicy Pancernych zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu po gminnej nieruchomości o powierzchni 399 m2 obejmującej działki nr:

- 3722/32 o powierzchni 191 m2 KW GL1S/00006871/6,

- 3726/27 o powierzchni 208 m2 KW GL1S/00002168/7,

na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3725/27.

 

Wszystkie ww. działki stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska. Zapisane są na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w podanych wyżej księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działy III i IV KW GL1S/00002168/7 wolne są od wpisów. W dziale III KW GL1S/00006871/6 wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzech niewymienionych w KW  GL1S/00006871/6 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.08.2013 r.

 

II. W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. nieruchomość opisana w ust.1 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne:

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,

- obiekty związane z działalnością ogrodniczą, sadowniczą.

 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji oraz nowych obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji: baz, składów, stacji paliw, funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, realizacji betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek oraz zakaz stosowania panelowych termoizolacyjnych materiałów z tworzyw sztucznych np. „siding” na elewacjach budynków. Minimum 30 % powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 50 %.

 

         Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków PT.4125.289.2013 z dnia 18.06.2013 r. nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Zaleca się  stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń).

 

Działki nr: 3722/32 i 3726/27 stanowią teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW).

 

III. Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Halemba. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Działki - o kształcie prostokąta - są niezabudowane, płaskie, porośnięte trawą oraz nielicznymi krzewami i drzewami. W celu wykonania zjazdu z ulicy Chłopskiej (dotyczy działki nr 3724/27) oraz  z ulicy Pancernych (dotyczy działki nr 3725/27) - należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu. Wszelkie prace projektowe i budowlane związane z realizacją dojazdu, w tym na działkach, na których zostanie ustanowiona służebność gruntowa, spoczywają na wnioskodawcach, którzy powinni je wykonać własnym kosztem i staraniem, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z aktualnym właścicielem terenu. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych działkach i na terenach sąsiednich.

 

     Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 100 mm przebiegającego wzdłuż ul. Pancernych lub o średnicy 160 mm biegnącego wzdłuż ul.Chłopskiej. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm biegnącej wzdłuż ul.Chłopskiej lub kanalizacji o średnicy 250 mm przebiegającej przez działkę nr 3721/32. Ścieki należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli przekroczą wartości dopuszczalne podane w uzgodnieniu TTU/500/281/12 z dnia 30.11.2012 r. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji, wody opadowe należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Inwestor  winien  dokonać  odwodnienia  połaci  dachowych  oraz  terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych, zbiornika retencyjnego z przepuszczalnym dnem do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wzdłuż projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub umieszczania nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) mogą stanowić gazociągi niskiego ciśnienia  o średnicy 150 mm posadowione przy ul. Chłopskiej i Pancernych.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.   

 

       Zgodnie z informacją  z dnia 10.12.2012 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, w którym w okresie koncesyjnym tj. do 31.08.2020 r. prognozuje  się  wystąpienie I  kategorii  terenu  górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne mogą ulec zmianie. Nie  występują  złoża  innych  kopalin. Przez  nieruchomość  przebiega  uskok  biegu SE-NW o zrzucie h~20, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, np.: zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W tym rejonie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospoda-rowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje wystąpienie deformacji powierzchni terenu I kategorii.

 

Zbywane nieruchomości są  nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, wykonania zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów  (za wyjątkiem drzew i krzewów do lat 10 i owocowych) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza  istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

       Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  

 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu poszczególnych działek wynoszą:

1) nr 3724/27 przy ul.Chłopskiej     - 158.000,00 zł,

2) nr 3725/27 w rej. ul.Pancernych - 169.000,00 zł.

Jednorazowe wynagrodzenie na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej  polegającej

na prawie przechodu i przejazdu przez działki gminne na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3725/27 wynosi 40.000,00 zł.

 

Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

 

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2013 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 15.10.2013 r. wpłaty wadium, które dla działki:

-  nr 3724/27 przy ul.Chłopskiej wynosi       7.900,00 zł,

-  nr 3725/27 w rej. ul.Pancernych wynosi 8.500,00 zł,

przelewem  na  konto:  Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium    działka ul. ........ ”,  jeżeli  jako  jeden  uczestnik  przetargu  wystąpi  więcej  niż  jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium),

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu  się z treścią  niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli działka będzie nabywana przez jednego z małżonków,   

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

V. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie, które dla działki:

- nr 3724/27 przy ul.Chłopskiej wynosi     1.600,00 zł,

- nr 3725/27 w rej. ul.Pancernych wynosi 1.700,00 zł.

 

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

VI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

VII. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umów notarialnych i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktów notarialnych nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający  przetarg  będą  ponosić wszelkie  opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktów  notarialnych. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się na poczet cen zakupu nieruchomości.

 

VIII. Ceny nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

IX. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny sprzedaży gruntu (a w przypadku działki nr 3725/27 - także wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej) wraz z podatkiem od towarów i usług, pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

X. Nabywcy gruntu zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu  sieci  uzbrojenia  i  warunków  dostawy  mediów,  sporządzić  dokumentację niezbędną do otrzymania pozwoleń na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji, wykonać zjazdy z drogi publicznej,  

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

3) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

Po zawarciu aktów notarialnych nabywcy zobowiązani będą do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie dwóch nieruchomości przy ul. Chłopskiej (nr dz.3724) oraz Pancernych (nr dz. 3725) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.09.2013
Data publikacji:19.09.2013 17:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż