wersja do wydruku Bartosz Pilny 25.09.2013 15:12

Zbycie nieruchomości przy ul. A.Grottgera (nr dz.1293, dz.1294, dz.1296) - ogłoszenie rokowań.

AGN.72231-00228/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska trzy niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 1293/1193 o powierzchni 952 m2,

- 1294/1193 o powierzchni 942 m2,

- 1296/1193 o powierzchni 707 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

      W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki  przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00039359/1.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działki nr 1293/1193, 1294/1193, 1296/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

 

3. Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

Przez działkę nr 1304/1193 przebiegają sieci teletechniczne, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii.

 

W rejonie przedmiotowych nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowa – wodociąg o średnicy 100 mm, ułożony wzdłuż ul. Pionierów, z którego może nastąpić doprowadzenie wody;

  • elektroenergetyczne – istniejące linie kablowe nN i SN, linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów;

  • kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe; wzdłuż istniejących przewodów należy pozostawić pas  o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy trwałych nasadzeń; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci;

  • gazowa – gazociąg średniego ciśnienia DN 160 PE posadowiony w rejonie skrzyżowania ulic Kokota - Szymanowskiego, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu;

  • teletechniczne - napowietrzna linia słupowa i kabel teletechniczy doziemny, ułożone wzdłuż ul. Artura Grottgera, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika na warunkach odpłatnych.

 

W przypadku związanych z przebiegiem ww. sieci ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

            W ul. Ludwika Mierosławskiego i ul. Artura Grottgera przebiega kanalizacja deszczowa własności Miasta, która może być odbiornikiem wód opadowych wyłącznie z odwodnienia  drogi dojazdowej, w związku z czym należy odwodnić zbywane działki poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych, do zbiornika retencyjnego. W przypadku uzyskania negatywnych opinii powyższe dotyczyć będzie również działki nr 1304/1193. Wykonanie urządzeń wodnych np. studni chłonnych oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, natomiast odwodnienie połaci dachowych obiektów i terenu z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów ( za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat ) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ).

          Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach przedmiotowe działki zlokalizowane są w granicach terenu górniczego oddziału KWK „Bielszowice”, gdzie prognozuje się wystąpienie pierwszej i drugiej kategorii terenu górniczego; prognozowane obniżenia terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni; stosunki wodne ulegną zmianie; występują złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, w szczególności : wychodnie uskoków, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe.

         Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej – nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanej nieruchomości.

         Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 09.12.2012 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 226-227) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik rokowań na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Przetargi nieograniczone I i II odbyły się :

– dla działki nr  1293/1193 – 25 lutego i 28 maja 2013 r.,

– dla działki nr 1294/1193 – 21 lutego i 14 maja 2013 r.,

dla działki nr 1296/1193 – 20 lutego i 15 maja 2013 r.

Przetarg III odbył się dnia 26.08.2013 r.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do rokowań wynoszą:

- dla działki nr 1293/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 63.000,00 zł

- dla działki nr 1294/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 63.000,00 zł

- dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 48.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Rokowania odbędą się w dniu 04.11.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do 28.10.2013 r.:

a) dokonają wpłaty zaliczki w wysokościach:

- dla działki nr 1293/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.150,00 zł

- dla działki nr 1294/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.200,00 zł

- dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.400,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "zaliczka – ul. Artura Grottgera" (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska);

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Kokota”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie powinno zawierać:

      1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

      2)  datę sporządzenia zgłoszenia,

      3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

      4) proponowaną cenę netto i sposób jej zapłaty,

c) przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania, w dniu 04.11.2013 r.:

Ø       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem planu MN2 oraz KDW,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemną informację, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki,

Ø       aktualny odpis z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnioną kserokopię) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialne pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w rokowaniach w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

7. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

8. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

9. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z  osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

11. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

12. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

13. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu gruntu.

 

14. Cena zakupu nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu z należnym podatkiem od towarów i usług  pomniejszonej o  wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.

 

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

17. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2271

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. A.Grottgera (nr dz.1293, dz.1294, dz.1296) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:24.09.2013
Data publikacji:25.09.2013 15:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż