wersja do wydruku Bartosz Pilny 30.09.2013 11:50

Zbycie nieruchomości przy ul. E.Kokota i Wysokiej (nr dz.3997) - ogłoszenie rokowań.

AGN.680.1.95.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH U ZBIEGU  ULIC EDMUNDA KOKOTA/WYSOKIEJ Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

 

1. Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona   w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota - Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042288/6, stanowiąca działkę nr  3997/195 o powierzchni 663 m², (działy III i IV  ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów).

Przetargi przeprowadzone w dniu 16.07.2013 r. i  02.09.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz fragmentarycznie  teren dróg dojazdowych (symbol planu KD1/2). Obszar oznaczony symbolem KD1/2 nie stanowi pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MM2 i KD1/2.

 

3. Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku południowym. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest porośnięta drzewami i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dojazd do nieruchomości winien odbywać się od strony ulicy Wysokiej. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości, co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy Edmunda Kokota  i 6,00 m od krawędzi ulicy Wysokiej.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- wodociągowa, o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody, wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym);

- teletechniczne, w przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić  o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu należy uzgodnić i zatwierdzić w Regionie Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

 

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- kanalizacyjne, o średnicy 315 mm i 400 mm, do których może nastąpić odprowadzenie ścieków bytowych;

- wodociągowe, o średnicy 300 mm i  110 mm, z których może nastąpić doprowadzenie wody. Nabywca działki  zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o szczegółowe warunki przyłączenia do sieci wod-kan; wzdłuż przewodów wod-kan  należy pozostawić  teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

- gazowa, niskiego ciśnienia DN 300 stal ułożona wzdłuż ulicy Edmunda Kokota. Ww. gazociąg (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić źródło gazu (GAZ ZIEMNY–PN-C-04753-E) dla projektowanych obiektów budowlanych.

- energetyczna; istniejącą sieć napowietrzną należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami stanowiącymi  własność TAURON S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Na wskazanym terenie TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada  urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych podziemnych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON S.A. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia do zbycia ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- dla inwestycji  mogących pogorszyć stan środowiska należy prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, gdzie istnieje możliwość wystąpienia w okresie koncesyjnym tj. do 2020 r. następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 2,00 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia  górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤40 mm/s – II st. GSI, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, występują  zroby płytkiej eksploatacji  pokładu 402. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji  powierzchni terenu.

Projektowane obiekty winny nawiązywać swoją formą, zastosowanymi materiałami oraz gabarytami do istniejącej historycznej zabudowy dzielnicy, stanowić kontynuację pierzei ulicy wytyczonej przez  budynki przy ul. Wysokiej 1 i 3, nie dopuszcza się zastosowania na elewacji nowych obiektów materiałów mało szlachetnych, takich jak blacha czy plastikowy siding.

             Zbywana nieruchomość jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

 

Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na sąsiednich nieruchomościach.

W przedmiotowym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta. Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego. Wykonanie urządzeń wodnych jw. oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. 2012, poz. 391), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji. Miasto nie zlecało wykonania badań geotechnicznych gruntu.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.06.2013 r.

 

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 217) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się aby uczestnik rokowań na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do rokowań.

            Nabywca zobowiązany jest do przejęcia nieruchomości w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

4. Cena do rokowań wynosi  32.000,00 zł,

Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach  podlega powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Rokowania odbędą się w dniu 13.11.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia  07.11.2013 r.:

a) dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 1.600,00 zł  przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska, z  dopiskiem „zaliczka - ul. Kokota/Wysoka”, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); zaleca się przedłożenie Komisji dowodu wpłaty zaliczki przed otwarciem rokowań.

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Kokota/Wysoka”. Zgłoszenie powinno zawierać:

      1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

      2) datę sporządzenia zgłoszenia,

      3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

      4) proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty,

      5) podpis zgłaszającego.

Do zgłoszenia zaleca się dołączyć kopię dowodu  wpłaty zaliczki.

c) przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu 13.11.2013 r.:

Ø       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem MM2 i KD1/2,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemną informację, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialne pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w rokowaniach w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

7. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

8. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

9. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z  osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

11. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

12. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

13. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z tym, że do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu gruntu.

 

14. Cena zakupu nieruchomości, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu z należnym podatkiem od towarów  i usług  pomniejszonej o  wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.

 

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

17. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. E.Kokota i Wysokiej (nr dz.3997) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:25.09.2013
Data publikacji:30.09.2013 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż