ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.252.2013

 

PREZYDENTA MIASTA  RUDA ŚLĄSKA

 

                                               z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

 

            w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku
.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

 

      § 1. Przedstawić Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach:

 

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku;

2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ufp;

 

3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów
    opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

 

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Zmuda - tel. 322-449-000 do 010 wew. 5035

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2013r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.10.2013 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Rak
Data na dokumencie:07.10.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.10.2013 15:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 99