wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.10.2013 15:03

Zbycie nieruchomości przy ul. Pancernych (nr dz.3721) - ogłoszenie przetargu.

AGN.6871.1.000070.2011

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Pancernych z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 1/2 część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Pancernych, oznaczonej numerem geodezyjnym 3721/32 o powierzchni 271 m2, zapisanej na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w księdze wieczystej GL1S/00006871/6 (w dziale III wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów). Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr GL1S/00006871/6 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.09.2013 r.

 

      W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne, m.in.: trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.).

 

Zbywana nieruchomość o kształcie prostokąta, położona przy ulicy Pancernych w dzielnicy Halemba, jest niezabudowana, płaska, porośnięta trawą oraz nielicznymi krzewami i drzewami. Najbliższe jej otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona.

 

        W związku z tym, że działka nr 3721/32 przylega do nieruchomości własności osób fizycznych udział wynoszący 1/2 część został wyznaczony do sprzedaży pod drogę dojazdową w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek nr: 1924/34, 1923/34, 2739/32.

 

       Przez działkę nr 3721/32 przebiega kanalizacja o średnicy 250 mm, w związku z czym nabywca zobowiązany jest do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż istniejących i projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub umieszczania nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

 

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

 

       Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, w którym w okresie koncesyjnym tj. do 31.08.2020 r., prognozuje  się  wystąpienie I  kategorii  terenu  górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne mogą ulec zmianie. Nie występują złoża innych kopalin. Przez nieruchomość przebiega uskok biegu SE-NW o zrzucie h~20, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, np.: zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W tym rejonie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje wystąpienie deformacji powierzchni terenu I kategorii.

 

      Usunięcie drzew i krzewów  (za wyjątkiem drzew i krzewów do lat 10 i owocowych) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).

 

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonego zagospodarowania. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 19.520,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2013 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

2. Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości graniczących ze zbywaną działką gminną, tj. działek nr: 1924/34 KW Nr 5616 R, 1923/34 KW Nr 5615 R, 2739/32 KW Nr T 4 K 54 H.

 

Budowa drogi dojazdowej, własnym kosztem i staraniem właściciela , może nastąpić po uzyskaniu wszelkich dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego.  Droga dojazdowa powinna spełniać wszelkie warunki i parametry techniczne określone w obowiązujących przepisach. Koszty utrzymywania drogi dojazdowej, po wybudowaniu, ponosić będą w określonych udziałach jej nabywcy. W celu wykonania drogi dojazdowej należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu  z wnioskiem o wydanie warunków zjazdu z drogi publicznej ulicy Pancernych.

 

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 12.11.2013 r.:

 

a) dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł przelewem na konto Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice  O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Pancernych (droga)” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu), jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) złożą w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 217) w godzinach pracy tut. Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – ul.Pancernych (droga)” zawierającą:

- imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, podpis (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie o zakup w określonych udziałach składają i  podpisują wszyscy współwłaściciele wpisani w księdze wieczystej),

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości przyległej do działki nr 3721/32 (nie są wymagane wydruki z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),

- pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium, podpis.

Zaleca się dołączenie do składanego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu także dowodu wpłaty wadium.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu, dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (na II piętrze obok pok. nr 217) w dniu 18.11.2013 r.

 

3. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG  – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoby przystępujące do przetargu są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się:

- z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej).

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie  wynosi 200,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

6. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu  nieruchomości przez  cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg będą ponosić wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

7. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

a) wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o warunki lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

d) po wybudowaniu ponosić koszty utrzymywania drogi dojazdowej w określonych udziałach.

 

Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Konarzewska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Pancernych (nr dz.3721) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:10.10.2013
Data publikacji:16.10.2013 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż