wersja do wydruku Bartosz Pilny 21.10.2013 11:34

Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej oraz I.Kaczmarka (nr dz.2796, dz.2800, dz.2799) - ogłoszenie drugiego przetargu.

AGN.680.1.98.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – HALEMBIE U ZBIEGU ULIC KOCHŁOWICKIEJ/IGNACEGO KACZMARKA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska - jest  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Halembie u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka o powierzchni 1008 m2, obejmująca nw. działki stanowiące całość gospodarczą, obręb  Stara Kuźnia,  k.m. 2:

- nr 2796/123 o powierzchni 835 m², KW nr GL1S/00020285/5, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów,

- nr 2800/123 o powierzchni 86 m², KW nr GL1S/00043631/3, dział III i IV są wolne od wpisów,

- nr 2799/122 o powierzchni 87 m², KW nr GL1S/00021410/8, dział III i IV są wolne od wpisów.

Pierwszy przetarg, który odbył się  w dniu 25.09.2013 r. zakończył, się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieuciążliwą funkcją usługową oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu MNU1 i KD1/2).Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MNU1 i KD1/2.

 

3. Nieruchomość inwestycyjna jest niezagospodarowana, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i terenów zielonych. Działka posiada nieregularny kształt, delikatnie obniża się w kierunku północno-wschodnim,  jest porośnięta trawą i nielicznymi drzewami.

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kochłowickiej i Ignacego Kaczmarka. Dojazd do zbywanego terenu, ze względu na charakterystykę układu drogowego, bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, powinien się  odbywać od ulicy Ignacego Kaczmarka, a zjazd należy zlokalizować przy granicy z działką nr 1719/1. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kochłowickiej i co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi  jezdni ulicy Ignacego Kaczmarka. Część działki nr 2800/123 oznaczona symbolem KD1/2 nie stanowi pasa drogowego  drogi publicznej.

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- telekomunikacyjna – linia napowietrzna na słupach energetycznych;

- gazowa – sieć gazowa średniego ciśnienia DN 160 PE (częściowo przebiega przez działkę 2799/122);

- wodociągowa – o średnicy 160 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

- kanalizacyjna – o  średnicy  250 mm,  do której można odprowadzić ścieki bytowe;

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa – sieć gazowa średniego ciśnienia DN 160 PE , ułożona wzdłuż ulicy Ignacego Kaczmarka, która po przeliczeniu opłacalności inwestycji  może stanowić źródło gazu (GAZ ZIEMNY –PN-C-04753-E) dla projektowanych inwestycji;

- telekomunikacyjna – linia napowietrzna na słupach energetycznych;

- wodociągowa – o średnicy 315 mm, ułożona wzdłuż ulicy Kochłowickiej, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

- kanalizacyjne – o  średnicy  200 mm i 300 mm, ułożone w ulicy Kochłowickiej; 

 

            TAURON S.A. na terenie inwestycyjnym nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na zbywanym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

           Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej, a także nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia do zbycia ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska   należy przewidzieć postępowanie zgodne z przepisami o ochronie środowiska.

            Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Halemba-Wirek” w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., istnieje możliwość wystąpienia następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: inwestycja położona jest na terenie  górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, prognozowane  obniżenia terenu mogą wynieść wmax=0,0 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni maksymalnej wartości a≤200 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin; przez nieruchomość przebiega wychodnia uskoku Halembskiego o biegu N-S o wysokości zrzutu h~120 m. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji terenu (I kategorii terenu górniczego).

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej pozytywnie opiniuje możliwość zbycia  przedmiotowej nieruchomości pod następującymi warunkami: projektowane budynki powinny nawiązywać swoją formą, zastosowanymi materiałami oraz gabarytami do istniejącej zabudowy dzielnicy, nie dopuszcza się zastosowania na elewacji nowych obiektów materiałów mało szlachetnych, takich jak blacha, czy plastikowy siding.

             W pasie drogowym ulicy Kochłowickiej oraz Ignacego Kaczmarka przebiega kanalizacja deszczowa będąca własnością oraz w eksploatacji Miasta Ruda Śląska, która może być odbiornikiem dla wód opadowych z przedmiotowej nieruchomości, jednakże z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne kanalizacji jw., przyłącze należy wykonać przewodem o średnicy 160 mm (lub mniejszym). W związku z powyższym, w przypadku skierowania ilości wód deszczowych przez ww. przewód, należy zbudować zbiornik retencyjny w granicach własnej  nieruchomości z przelewem o średnicy 160 mm (lub mniejszym). Szczegółowe warunki techniczne włączenia do kanalizacji deszczowej oraz wszelkie ingerencje w ww. kanalizację (w tym jej przebudowę} należy uzgodnić z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21). Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.228), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

            Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

 Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 217) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Miasto Ruda Śląska nie zlecało wykonania badań geotechnicznych. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do II  przetargu wynosi:  70.000,00 zł,

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. II Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  20.11.2013 r. wpłaty wadium w wysokości: 3.500,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Kochłowicka/Ignacego Kaczmarka” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  MNU1 i KD1/2,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

        Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2160

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej oraz I.Kaczmarka (nr dz.2796, dz.2800, dz.2799) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.10.2013
Data publikacji:21.10.2013 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż