Wydział Oświaty, do którego zakresu działania należy realizacja następujących zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym oraz aneksów do nich;
 2. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym, a także z siecią przedszkoli i szkół;
 3. opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 4. prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 5. organizowanie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych z zwrotem kosztów przejazdu dziecka lub ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub placówki oświatowej;
 6. realizowanie zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 7. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 8. prowadzenie spraw w zakresie kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Ruda Śląska;
 9. prowadzenie spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w przypadkach niespełniania
  przez dzieci i młodzież obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 10. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych uczniów;
 11. wykonywanie zadań związanych z finansowaniem przygotowania zawodowego młodocianych;
 12. realizowanie porozumień zawartych z innymi gminami i organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego oraz nauczania religii;
 13. prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo - wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych;
 14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela
  mianowanego oraz spraw nauczycieli zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie wydziału pod nr tel. 32 244 90 00 wew. 8601

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:EO - Wydział Oświaty
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.06.2020 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Piecko
Data na dokumencie:23.06.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:23.06.2020 09:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 1778