AGA.6845.9.1.2013

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES 9 LAT CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – NOWYM BYTOMIU PRZY ULICY PARKOWEJ (TEREN PARKU DWORSKIEGO) Z PRZEZNACZENIEM POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GASTRONOMICZNĄ.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną terenu o łącznej powierzchni 147 obejmującego część nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym: 2711/215 o powierzchni 147 m² w tym 97 m² grunt pod obiektem i 50 m² grunt  pod ogródek gastronomiczny.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem ZP1 tj. tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce. Działka położona jest na terenie objętym w planie strefą „K” ochrony krajobrazu.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 227) zapoznać się z projektem umowy najmu oraz warunkami przetargu. Projekt umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych wynikających z ustaw, uchwał, zarządzeń.

 

Wywoławcza stawka czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi (netto): 7,80 zł w tym:

- 5,30 zł - grunt pod obiektem wykorzystywanym na działalność gastronomiczno – handlową tj. 67,95% stawki wywoławczej,

- 2,50 zł grunt pod ogródek gastronomiczny tj. 32,05% stawki wywoławczej,

przy czym poza sezonem tj. od miesiąca października do kwietnia stawka czynszu pod ogródek gastronomiczny wynosi 10 zł.

 

Cena stawki czynszu najmu 1m²  gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię najmu tj. 147 m² a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 20.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem „wadium najem – ul. Parkowa” oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Szybka – Bartniczak – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2271

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Parkowej (nr dz.2711) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.11.2013 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:30.10.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:27.11.2013 00:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 48