wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.11.2013 09:39

Zbycie nieruchomości przy ul. Gwardii Ludowej (nr dz.3657) - ogłoszenie drugiego przetargu.

AGN.6871.1.34.2012

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – NOWYM BYTOMIU PRZY ULICY GWARDII LUDOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, obręb  Nowy Bytom,  k.m. 1, stanowiąca działkę nr 3657/68 o powierzchni 551, KW nr GL1S/00012040/7 (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).

Pierwszy przetarg, który odbył się 25.10.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami działka nr 3657/68 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1).

 

3. Zbywana działka o kształcie prostokąta jest niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenów  komunikacji. Na nieruchomości znajduje się skarpa. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej  sposobu dokonania rozbiórki budynków, które były usytuowane na tej nieruchomości - istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują się pozostałości  po tych budynkach.

Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gwardii Ludowej. Zjazd, w przypadku lokalizacji go z ulicy Gwardii Ludowej, należy umiejscowić pomiędzy istniejącymi miejscami postojowymi, a budynkiem nr 16 (od strony tego budynku). W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie zgody na powyższe. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy  Gwardii Ludowej.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- telewizji kablowej wraz ze studzienkami.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- kanalizacji sanitarnej, o średnicy 200 mm, ułożona wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego, do której może nastąpić odprowadzenie ścieków bytowych,; o średnicy 200 mm, ułożona wzdłuż ulicy Gwardii Ludowej, w celu odprowadzania ścieków bytowych należy uzyskać zgodę  właściciela, tj. Urzędu Miasta Ruda Śląska;

- wodociągowe, o średnicy 63 mm i 225 mm, z których może nastąpić doprowadzenie wody; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy  trwałym urządzeniem lub umieszczenia nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2,0 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

- telekomunikacyjne;

- gazowe niskiego ciśnienia, DN 160 PE i  DN 90 PE, wymienione gazociągi (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) mogą stanowić źródło gazu (GAZ ZIEMNY- PN-C-04753-E) dla projektowanych obiektów budowlanych.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej, a także nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia do zbycia ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- dla inwestycji  mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

            Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, która znajduje się poza granicą zasięgu wpływów  głównych planowanej eksploatacji górniczej. W okresie koncesyjnym tj. do 2020 r. istnieje możliwość wystąpienia następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: górotwór w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤20 MM/S – I st. GSI, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, występują zroby płytkiej eksploatacji pokł. 413/1, 413/2, 414/2 oraz wychodnia uskoku o zrzucie h~10 m i zlikwidowany szyb. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym , których eksploatacja  w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu. Ewentualna niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej pozytywnie opiniuje możliwość zbycia  przedmiotowej nieruchomości. Działka nr 3657/68 jest położona w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmującej następujące zabytki bądź zespoły zabytków architektury świeckiej i sakralnej: pozostałości osiedla robotniczego przy ulicach Piotra Niedurnego, Gwardii Ludowej, Rudzkiej w Nowym Bytomiu.

             Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).

               W ulicy Gwardii Ludowej  przebiega kanalizacja deszczowa własności Miasta, mogąca być odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przedmiotowej nieruchomości, przy czym ze względu na ograniczone możliwości hydrauliczne kanalizacji  jw.  można wykonać maksymalnie jedno przyłącze o średnicy 160 mm (lub mniejsze). W związku z powyższym, w przypadku skierowania ilości wód deszczowych przekraczającej możliwości odbioru wód przez ww. przewód, należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć odprowadzenie wód do gruntu, na  teren nieutwardzony, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar przelewem, bądź do zbiornika retencyjnego z odpływem do studni rewizyjnej  zabudowanej w granicy własnej nieruchomości, a następnie do kanału deszczowego. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z  Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

             Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21), utrzymanie czystości i porządku zgodnie z ustawą z dnia 25.01.2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2013.228) oraz  uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.07.2013 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 217) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Miasto Ruda Śląska nie zlecało wykonania badań geotechnicznych. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi:  50.000,00 zł,

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  13.12.2013 r. wpłaty wadium w wysokości: 2.500,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Gwardii Ludowej” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  MW1,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

Ø       pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.000,00  zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

        Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2160.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Gwardii Ludowej (nr dz.3657) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:08.11.2013
Data publikacji:13.11.2013 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż