Złożenie deklaracji o wysokości opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    deklaracja o wysokości opłaty za zatrzymywanie się na przystankach (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    rozkład jazdy (w przypadku zmian w rozkładzie)

 

Opłaty

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 68 1050 1214 1000 0024 0075 2958

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych”

 

Termin załatwienia

Złożenie deklaracji – co rok do 15 stycznia.

Uiszczenie opłaty – do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

 

Uwagi

- w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w KRS, statucie lub innym akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy (należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 3140

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Złożenie deklaracji o wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.11.2013 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.07.2016 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 205