wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.12.2013 14:13

Zbycie nieruchomości przy ul. Z.Nałkowskiej (nr dz.1375, dz.1386) - ogłoszenie drugiego przetargu.

AGN.6871.1.000098.2012

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Zofii Nałkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

 

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 452 m2 obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 1375/66 o powierzchni 198 m2, GL1S/00008063/3,

- 1386/65 o powierzchni 254 m2, GL1S/00020189/2,

wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/65 o powierzchni 191 m2 GL1S/00020189/2 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Ww. działki zapisane na karcie mapy 7 obręb Ruda oraz w podanych wyżej księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV są wolne od wpisów). Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska, są wolne od długów   i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.04.2013 r. Przetarg przeprowadzony w dniu 27.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomości opisane w ust. 1 stanowią w ustaleniach miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Przeznaczenie dopuszczalne:

Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa obejmująca: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety,   

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji oraz nowych obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, stacji paliw i obsługi pojazdów, obiektów związanych z produkcją rolną i ogrodniczą, realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych. Minimum 35 % powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 50 %.

 

II. Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Zofii Nałkowskiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomości posiadają kształt zbliżony do prostokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu, są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte zielenią. Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych działkach i na terenach sąsiednich. Dojazd z drogi publicznej ulicy Zofii Nałkowskiej winien się odbywać poprzez działkę nr 1387/65. W celu wykonania zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

 

Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 110 mm ułożonego wzdłuż ulicy Nałkowskiej. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm ułożonej wzdłuż ulicy Nałkowskiej (zabrania się odprowa-dzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej). W sąsiedztwie zbywanych działek przebiega kanalizacja deszczowa, jednakże ze względu na przeciążenie hydrauliczne kanału, nie jest możliwe wprowadzenie do niej dodatkowych wód opadowych. W związku  z powyższym wody opadowe należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednych. Wzdłuż projektowanych przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub umieszczania nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej należy uzgodnić  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

 

Przez działkę nr 1387/65 przebiega linia napowietrzna nN (minimalna odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych nN wynosi 1 m). W ulicy Nałkowskiej przebiegają  linie kablowe nN i SN. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenegetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S. A.

 

Na zbywanym terenie nie ma infrastruktury ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie z potencjalnym nabywcą. 

 

Najbliższe źródło gazu dla projektowanych obiektów (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 90 PE posadowiony przy ul. Nałkowskiej w odległości ok. 55 m od granicy przedmiotowych działek. Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej będzie realizowane po wykonaniu analizy opłacalności.

 

Nieruchomości położone są na terenie górniczym KWK „Pokój” poza granicą zasięgu wpływów głównych projektowanej eksploatacji górniczej. W kolejnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 416/2. W rejonie zbywanych nieruchomości nie występują udokumentowane zasoby bilansowe KWK „Pokój”, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno- ekonomiczne może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

 

Zbywane nieruchomości są  nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, wykonania drogi dojazdowej, a ponadto ponieść koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów  (za wyjątkiem drzew i krzewów do lat 10 i owocowych) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Ponadto nabywca będzie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza  istnienia w terenie innych, nie wskazanych  na mapie  urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

       Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 215) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu nieruchomości inwestycyjnej wraz z udziałem w drodze wynosi 45.000,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

 

III. Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2014 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 15.01.2014 r. wpłaty  wadium w  wysokości 2.300,00 zł

przelewem  na  konto:  Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium    działka ul. Z. Nałkowskiej” (za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska), jeżeli  jako  jeden  uczestnik  przetargu  wystąpi  więcej  niż  jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium),

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu  się z treścią  niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią

ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń, 

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- czy nieruchomości będą nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli grunt będzie nabywany przez jednego z małżonków,

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie  wynosi 500,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

V. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W  przypadku  niezaskarżenia  w  wyznaczonym  terminie  czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni. 

 

VI. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający  przetarg  będą ponosić  wszelkie  opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VII. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

VIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

IX. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu  sieci  uzbrojenia  i  warunków  dostawy  mediów,  sporządzić  dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji, wykonać drogę dojazdową,

 

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

 

3) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

Ponadto nabywca będzie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej  w zakresie podatku od nieruchomości. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2150.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Z.Nałkowskiej (nr dz.1375, dz.1386) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:02.12.2013
Data publikacji:13.12.2013 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż