PE.0057.18.13

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 28 listopada do 18 grudnia 2013 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym podjęto 83 zarządzenia dotyczące: realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla zadania „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” – przebudowa osiedla Kaufhaus przy ul. Gwardii Ludowej w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

3)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla zadania: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” – przebudowa i rewitalizacja Szybu Mikołaj wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

4)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz studium wykonalności dla Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – Centrum Przesiadkowe w Rudzie Śląskiej – Chebziu oraz ekspertyzy technicznej nieczynnego wiaduktu nad torami kolejowymi stanowiącej ocenę możliwości jego adaptacji na kładkę pieszo - rowerową,

5)         powołania Komisji Konkursowej do wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2014 roku z zakresu profilaktyki alkoholowej,

6)         określenia szczegółowych zasad wydawania Rudzkiej Karty Rodziny 3+,

7)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”.

 

2.     W okresie sprawozdawczym odbyły się uroczystości i imprezy, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)         Finał kampanii „Modna Ruda”

29 listopada w domu handlowym Kaufhaus odbył się wernisaż podsumowujący cykl warsztatów tematycznych organizowanych tam od połowy października w ramach kampanii „Modna Ruda”. Zaprezentowane zostały owoce plenerów - fotograficznego i malarskiego – oraz efekty warsztatów modowych i architektonicznych.

30 listopada kampania została zakończona galą w Miejskim Centrum Kultury. Podczas gali spośród 12 zakwalifikowanych do finału kandydatek wybrano Rudą Roku – została nią rudzianka Estera Brożek. Jury przewodniczyła modelka Joanna Krupa, która była gościem specjalnym gali.

 

2)         Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w orzegowskim ratuszu

Dawny budynek orzegowskiego ratusza został sprzedany Wyższej Szkole Nauk Stosowanych. Dzięki temu mająca w pobliżu siedzibę uczelnia będzie mogła poszerzyć swoją ofertę edukacyjną i zrealizować plany związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia. Przede wszystkim umieszczone mają tam zostać uruchomione w tym roku studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, następnie jednostka zajmująca się mikroodżywianiem we współpracy z Europejskim Instytutem Dietetyki i Mikroodżywiania w Paryżu oraz studia podyplomowe z zakresu e-pielęgniarstwa.

 

3)         Remont w rejonie ul. Solidarności 5-7

Rozpoczął się remont w rejonie pawilonów usługowo - handlowych przy ul. Solidarności 5-7. W ramach prac m.in. wzmocnione zostaną elementy stalowe konstrukcji estakady, wyremontowane zostaną balustrady oraz schody wejściowe wraz z murkami. Dodatkowo wymienione zostanie podłoże ścieżek przy pobliskim zieleńcu oraz ławki. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec maja przyszłego roku.

 

4)         Projekt upamiętniający wirecką synagogę

5 grudnia na zabytkowym osiedlu Ficinus przy ul. Kubiny odsłonięta została tablica przypominająca, że kiedyś przy niedalekiej ul. Kupieckiej stała synagoga. Była to część projektu „A w Wirku też była Anatewka”, realizowanego przez klasę o profilu regionalnym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Uczniowie poprowadzili wycieczkę, na trasie której przedstawili inscenizacje pokazujące czasy, kiedy w Wirku żyła społeczność żydowska. Historyczny spacer zakończył się złożeniem kwiatów przy ul. Kupieckiej.

 

5)         Urodziny Aquadromu

8 grudnia rudzki Aquadrom świętował pierwszy rok działalności. W ten weekend na gości czekały specjalne mikołajkowo – urodzinowe atrakcje, m.in. Mikołaj na głębokości 7 metrów, podwodne choinki, zwiedzanie podbasenia czy konkursy z cennymi nagrodami. Od czasu otwarcia rudzki park wodny odwiedziło ponad 300 tys. osób.

 

6)         Stypendia premiera dla rudzkich uczniów

9 uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych znalazło się w gronie osób odbierających 9 grudnia w Zabrzu stypendia Prezesa Rady Ministrów. Byli to: Jakub Górecki z Technikum nr 6, Monika Górka z Technikum nr 2, Karolina Grzybek z Liceum Ogólnokształcącego nr III, Robert Hanisz z Technikum nr 3, Aleksandra Kusiak z Liceum Ogólnokształcącego nr II, Marzena Latkowska z Liceum Ogólnokształcącego nr I, Weronika Skubis z Liceum Ogólnokształcącego nr IV, Katarzyna Słubicka z Technikum nr 5 oraz Rafał Suchecki z Technikum nr 1.

 

7)         Medale dla rudzkich pracowników socjalnych

10 grudnia wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk odznaczył najlepszych pracowników socjalnych województwa śląskiego nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalami za długoletnią służbę. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele rudzkich instytucji - siostra Ewa Lemke, Bożena Wijata, Arkadiusz Staisz oraz Jarosław Czapelka.

 

8)         Podsumowanie działalności klastra multimedialnego

11 grudnia w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Śląskiego Klastra Multimedialnego. Administrowany przez Inkubator Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club skupia 30 śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dwie instytucje otoczenia biznesu oraz dwie śląskie uczelnie - Uniwersytet Śląski oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Grupa od dwóch lat aktywnie działa na arenie regionalnej i międzynarodowej.

 

9)         Projekt strategii opublikowany

12 grudnia opublikowany został projekt Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030. Dokument jest końcowym efektem prac warsztatowych, w których udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele rudzkich firm, instytucji, stowarzyszeń. Zgodnie z jego założeniami Ruda Śląska ma być miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku, a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian oraz własnych naturalnych zasobów i bogatego dziedzictwa kulturowego. Końcowy projekt Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030 w lutym poddany zostanie jeszcze pod konsultacje społeczne.

 

10)     Anioły Wolontariatu

12 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja podsumowująca projekt upowszechniania idei wolontariatu, podczas której 29 osób i 6 organizacji otrzymało tytuł Anioła Wolontariatu.

 

11)     Termomodernizacja Gimnazjum nr 8

Zakończyła się termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 8. W jej ramach wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, wymieniono okna oraz wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, powstał również budynek zaplecza sanitarno - higienicznego dla sali gimnastycznej. Inwestycja kosztowała blisko 1,8 mln zł, na jej realizację miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymało 400 tys. zł pożyczki oraz 70 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 

3.     W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

28 listopada

·       Spotkanie z górnikami na kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk”,

·       50-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Miejskim Centrum Kultury,

·       Impreza „Fajer w naszej szkole – śląska biesiada” w Szkole Podstawowej nr 21,

·       Warsztaty nt. demografii oraz kurczenia się miast w Katowicach, organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,

·       Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
w Gliwicach,

29 listopada

·       Spotkanie z górnikami na kopalni „Halemba-Wirek”,

·       Podsumowanie warsztatów „Modna Ruda”,

·       Ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,

·       Finał IX Regionalnego konkursu poetyckiego po ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wirku,

·       Uroczystości barbórkowe organizowane przez Związek Zawodowy Górników kopalni „Halemba-Wirek”,

·       Akademia barbórkowa w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach,

30 listopada

·       Spotkanie barbórkowe organizowane przez Związek Zawodowy Kadra KWK „Bielszowice”,

·       XXI Festiwal Piosenki „Cmok Song” w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Gala podsumowująca kampanię „Modna Ruda”,

1 grudnia

·       XXI Festiwal Piosenki „Cmok Song” w Domu Kultury w Bielszowicach,

2 grudnia

·       Spotkanie z górnikami na kopalni „Pokój”,

·       Wręczenie nagród w konkursie „Historia mojej rodziny w drzewie genealogicznym” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

·       Koncert „Od kołyski do jazzu” w Szkole Podstawowej nr 4,

·       Spotkanie z Wanda Połtawską w kościele pw. Bożego Narodzenia,

3 grudnia

·       Spotkanie z górnikami na kopalni „Bielszowice”,

·       Uroczystości barbórkowe organizowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń,

·       Uroczysty obiad jubilacki z okazji Barbórki w hali MOSiR w Halembie,

·       Babski comber w Restauracji Adria w Rudzie,

·       Akademia barbórkowa w „Szybie Wilson” w Katowicach,

4 grudnia

·       Akademia barbórkowa w Domu Kultury w Bielszowicach,

·       Uroczystość barbórkowa organizowana przez KWK „Pokój”,

5 grudnia

·       Spotkanie z zarządcami targowisk,

·       Finał projektu „Szkoła dialogu” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,

·       Koncert charytatywny „Gramy dla Maciusia” w Miejskim Centrum Kultury,

6 grudnia

·       „Mikołaj na lodzie” na lodowisku w Orzegowie,

·       „Maluje pojutrze” – promocja tomiku poezji Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

7 grudnia

·       Uroczystości barbórkowe organizowane przez Związek Zawodowy Górników kopalni „Bielszowice”,

·       Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego Związku Wędkarskiego przy KWK „Halemba”,

·       Prezentacja płyty z kolędami w wykonaniu rudzkich dzieci w C.H. Plaza,

·       Obiektywy Sfery - gala w Miejskim Centrum Kultury,

·       Uroczystości barbórkowe organizowane przez Związek Zawodowy Ratowników Górniczych KWK „Pokój”,

8 grudnia

·       Odpust w parafii św. Barbary,

·       1. urodziny Aquadromu,

9 grudnia

·       Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy,

·       Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych delegatury gliwickiej Kuratorium Oświaty w Katowicach,

·       Spektakl w ramach programu profilaktyki uzależnień „Dziękuję, nie piję, wolę sztukę. Kreatywnie bez nałogu” w Miejskim Centrum Kultury,

·       Impreza mikołajkowa Polskiego Związku Emerytów i Rencistów koło Halemba,

10 grudnia

·       Święto patrona Gimnazjum nr 11,

·       Wigilia organizowana przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,

·       Uroczystość wręczenia wyróżnień nadanych przez prezydenta RP dla pracowników socjalnych województwa śląskiego,

·       Koncert galowy programu profilaktyki uzależnień „Dziękuję, nie piję, wolę sztukę. Kreatywnie bez nałogu” w Miejskim Centrum Kultury,

·       „Forum mieszkańców” poświęcone projektowi budżetu miasta,

11 grudnia

·       Akademia z okazji Dnia Górnika w Szkole Podstawowej nr 18,

·       Konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Śląskiego Klastra Multimedialnego w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Sesja Młodzieżowej Rady Miasta,

12 grudnia

·       Konferencja w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym „Implementacja innowacyjnych rozwiązań w Polsce – szanse i zagrożenia”,

·       Spotkanie organizowane przez Kompanię Węglową dotyczące programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 - 2020,

·       Spotkanie wigilijne w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej,

·       Spotkanie opłatkowe służb mundurowych w Rudzie Śląskiej,

·       Gala „Anioły Wolontariatu”,

13 grudnia

·       Walne zebranie członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego,

·       Spotkanie opłatkowe organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Godula,

·       VIII Koncert Poetycki organizowany przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Miejskim Centrum Kultury,

·       13. urodziny Muzeum Miejskiego,

14 grudnia

·       Turniej mini hokeja organizowany przez TH Zryw na lodowisku w Orzegowie,

·       Charytatywny Mikołajkowy Turniej Siatkówki Dziewcząt w Gimnazjum nr 7,

·       Spotkanie opłatkowe organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Jaskółka” w ODK „Matecznik” RSM,

15 grudnia

·       „Serce pełne dobra” – integracyjna impreza kulturalna w Miejskim Centrum Kultury,

·       Charytatywny Bieg Mikołajów w Nowym Bytomiu,

·       Msza św. w intencji miasta i górników w kościele pw. św. Pawła,

·       Koncert świąteczny w Domu Kultury w Bielszowicach,

16 grudnia

·       Spotkanie podsumowujące projekt „Jesteśmy sobie potrzebni” organizowane przez specjalną placówkę wsparcia dziennego przy ul. Piastowskiej,

·       Spotkanie podsumowujące działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Nowy Bytom,

·       Spotkanie opłatkowe organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Wirek,

·       Spotkanie opłatkowe w mieszkaniu chronionym przy ul. Matejki,

·       Spotkanie ze środowiskiem kombatanckim w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa,

·       Spotkanie opłatkowe organizowane przez Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”,

·       Spotkanie wigilijne z dyrektorami szkół w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2,

·       Spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej nr 2,

·       Koncert świąteczny w Szkole Muzycznej.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 28.11. - 18.12.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.12.2013 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:18.12.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 272