AGN.6871.4.000001.2013

 

Prezydent  Miasta  Ruda  Śląska

 

ogłasza II przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  lokalu  użytkowego  stanowiącego  garaż  murowany

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr 75 o powierzchni użytkowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja na działce nr 2321/44 o powierzchni 774 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007658/4 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Boks usytuowany jest w zabudowie szeregowej w zespole garaży. Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach prefabrykowany, dach kryty papą, brama stalowa, posadzka betonowa, nie posiada kanału naprawczego. Garaż wykazuje znaczne zużycie techniczne, widoczne pęknięcia ścian, ubytki w tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce z dużą wilgocią, dach nieszczelny.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 40 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat  1/40 części działki nr 2321/44.

Sprzedaż garażu nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 75, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej części działki nr 2321/44 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 2323/44 wynosi 1/80 część). Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi 2.800,00 zł i łącznie z podatkiem od towarów i usług wg stawki 23 % jest płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

   Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 3.500,00 zł, w tym:

cena składnika budowlanego 2.602,00 zł, tj. 74,35 % ceny, cena gruntu 898,00 zł, tj, 25,65 % ceny.

  Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.10.2013 r.   

   Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. I przetarg na sprzedaż ww. garażu odbył się 16.12.2013 r.

  Przedmiotowa  nieruchomość  stanowiąca  lokal  użytkowy – garaż nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z późn. zm.). 

   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem technicznym garażu (w trakcie oględzin).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn.zm., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1 - „Tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów”.

 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2014 r. o godz. 1000  w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 20.02.2014 r.  wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium–garaż ul. Lwa Tołstoja” (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska); jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym garażu, z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie lokalu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli lokal będzie nabywany przez jednego z małżonków, 

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.   

 

5.  Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i garażu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny gruntu i będzie płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, natomiast opłaty roczne wynoszą 5 % tej ceny i płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego może być   aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wysokość pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o należny podatek VAT.

Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości i wynagrodzenia za służebność pomniejszonych o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin garażu  można dokonać w dniu 10.02.2014 r.  w godz. od 1400 do 1500

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),rozporządzenie Rady Ministrów

 z dnia 14.09.2004 r. w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.), 

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2230

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu użytkowego (garażu) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.01.2014 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.01.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.02.2014 23:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 66