AGN.6871.4.000001.2013

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr 75 o powierzchni użytkowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja na działce nr 2321/44 o powierzchni 774 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007658/4 (działy III i IV są wolne od wpisów).  

Boks usytuowany jest w zabudowie szeregowej w zespole garaży. Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach prefabrykowany, dach kryty papą, brama stalowa, posadzka betonowa, nie posiada kanału naprawczego. Garaż wykazuje znaczne zużycie techniczne, widoczne pęknięcia ścian, ubytki w tynku, pęknięcia i ubytki w posadzce z dużą wilgocią, dach nieszczelny.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 40 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat  1/40 części działki nr 2321/44.

Sprzedaż garażu nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 75, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej części działki nr 2321/44 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 2323/44 wynosi 1/80 część). Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi 2.800,00 zł i łącznie z podatkiem od towarów i usług wg stawki 23 % jest płatne jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

   Cena wywoławcza garażu do rokowań wynosi: 3.000,00 zł, w tym:

cena składnika budowlanego 2.230,00 zł, tj. 74,35 % ceny, cena gruntu 770,00 zł, tj, 25,65 % ceny.

  Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.10.2013 r.   

      Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. 

 Przetargi przeprowadzone w dniach 16.12.2013 r. i 28.02.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.  

  Przedmiotowa  nieruchomość  stanowiąca  lokal  użytkowy – garaż nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z późn. zm.). 

   Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach oraz ze stanem technicznym garażu (w trakcie oględzin).

 

2.  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn.zm., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1 - „Tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów”.

 

3. Rokowania odbędą się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia 05.05.2014 r.

a) dokonają wpłaty zaliczki w wysokości: 200,00 przelewem na rachunek bankowy Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka- garaż ul. Lwa Tołstoja”, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do rokowań;

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 217) w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej  kopercie z napisem „oferta –  garaż ul. Lwa Tołstoja”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  

2) datę sporządzenia zgłoszenia

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach  i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, podpis.

c) przedłożą Komisji Przetargowej w trakcie rokowań:

- dowód osobisty lub innego dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się: ze stanem technicznym garażu,

- aktualny odpis z CEIDG lub wyciąg z KRS (uwierzytelnioną kserokopię) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

- notarialne pełnomocnictwo - przez pełnomocników,

- pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie garażu, jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie garażu za cenę ustaloną w rokowaniach w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemną informację o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli garaż będzie nabywany przez jednego z małżonków,

-  pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki.

- pisemną informację, czy nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

5. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

6. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w nin. ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

7. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

9. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie 

aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.  

 

10. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

11. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców do zawarcia umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu lokalu.

 

12. Z ceny osiągniętej w rokowaniach wyodrębni się cenę gruntu i garażu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena gruntu osiągnięta w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny gruntu i będzie płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, natomiast opłaty roczne wynoszą 5 % tej ceny i płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wysokość pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o należny podatek VAT.

Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca garażu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu garażu pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wygrywający rokowania  ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka  zostanie zwrócone niezwłocznie po rokowaniach.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + garaż). 

 

14. Nabywca garażu, będący jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty, tj. ogółu właścicieli, których garaże wchodzą w skład określonej nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do utrzymywania swego garażu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra. 

 

15. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy garażu.

 

Oględzin garażu można dokonać w dniu 24.04.2014 r. w godz. od 1400 do 1500

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),rozporządzenie Rady Ministrów

 z dnia 14.09.2004 r. w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.), 

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2230

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu użytkowego (garażu) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.04.2014 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:04.04.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.05.2014 23:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 81