Bartosz Pilny 23.04.2014 09:56 wersja do wydruku

AGN.6871.4.000094.2013

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu są stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska:

a) lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na I piętrze (II-kondygnacji) budynku nr 5 przy ul. Stefana Żeromskiego w Rudzie Śląskiej – Rudzie położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1281/43 o powierzchni 817 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00015099/6.

Lokal o powierzchni użytkowej 62,98 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc,   wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 18,63 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.  

Lokal nr 4 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1731/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Stefana Żeromskiego 5.  

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100.000,00 zł, w tym:

cena lokalu 84.190,00  zł, tj. 84,19 % ceny, cena gruntu 15.810,00 zł, tj. 15,81 % ceny,  

 

b) lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku nr 32 przy ul. Jana Gierałtowskiego w Rudzie Śląskiej – Rudzie położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1346/43 o powierzchni 619 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00015285/7.

Lokal o powierzchni użytkowej 46,22 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,93 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Lokal nr 1  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1804/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtowskiego 32.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 70.000,00 zł, w tym:

cena lokalu  57.876,00  zł, tj. 82,68 % ceny, cena gruntu 12.124,00 zł, tj. 17,32 % ceny,  

 

c) lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na III piętrze (IV-kondygnacji) budynku nr 3E przy ul. Jarzębinowej w Rudzie Śląskiej – Wirku, podpiwniczonego, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1952/34 o powierzchni 3448 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00009801/6.   

Lokal o powierzchni użytkowej 33,77 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc,  wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,74 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.

Lokal nr 12 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 140/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jarzębinowej 3,3A,3B,3C,3D,3E.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 50.000,00 zł, w tym:

cena lokalu  44.810,00  zł, tj. 89,62 % ceny, cena gruntu 5.190,00 zł, tj.10,38 % ceny.

W działach III KW nr: GL1S/00015099/6, GL1S/00015285/7, GL1S/00009801/6, figurują wpisy „wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”. Działy IV ww. ksiąg  wieczystych są wolne od wpisów.

  Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

  Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.02.2014 r.

Lokale mieszkalne stanowiące przedmiot sprzedaży nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z późn. zm.). I przetarg na sprzedaż ww lokali odbył się 24.03.2014 r.

   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się: z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 032-2420-133 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn.zm., przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolem MW1 "Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

Budynek przy ul. Stefana Żeromskiego 5 jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków na pozycji 2135 oraz objęty ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami § 53 ust. 1 pkt. 16 ww planu.

Budynek przy ul. Jana Gierałtowskiego 32  jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków na pozycji 524 oraz objęty ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami § 53 ust. 1 pkt. 11 ww planu.

Z uwagi na powyższe wszelkie prace remontowe przed ich wykonaniem należy każdorazowo uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Rudzie Śląskiej.

 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2014 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  21.05.2014 r.  wpłaty wadium w wysokości:

   - 5.000,00 – dla lokalu nr 4 przy ul. Stefana Żeromskiego 5,

   - 3.500,00 – dla lokalu nr 1 przy ul. Jana Gierałtowskiego 32,

   - 2.500,00 – dla lokalu nr 12 przy ul. Jarzębinowej 3E,

z dopiskiem "wadium – lokal przy ul............." przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400;  

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;                  osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązane są wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego, planowanymi remontami na nieruchomości opisanej w ust. 1., uchwałami Zebrania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki), 

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie lokalu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),  

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli lokal będzie nabywany przez jednego z małżonków,

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienia wynoszą:

 – dla lokalu nr 4 przy ul. Stefana Żeromskiego 5          - 1.000,00 zł,

 – dla lokalu nr 1 przy ul. Jana Gierałtowskiego 32        -    700,00 zł,

 – dla lokalu nr 12 przy ul. Jarzębinowej 3E                   -    500,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

5. Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i lokalu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena nieruchomości lokalowej ustalona w przetargu (obejmująca cenę lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali) winna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

8. Nabywca lokalu mieszkalnego, będący jednocześnie współwłaścicielem gruntu oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, tj. ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.  Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania swego lokalu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra, przestrzegania porządku domowego.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, antenę

zbiorczą, ubezpieczenia, podatki i inne świadczenia publiczno - prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 1400 do 1500

- w dniu  12.05.2014 r.  - lokali poz. a-b

- w dniu  13.05.2014 r.  - lokalu poz. c

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity

Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),rozporządzenie Rady Ministrów

 z dnia 14.09.2004 r. w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.), 

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2230

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.04.2014 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.04.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.05.2014 00:00