Bartosz Pilny 24.07.2014 09:41 wersja do wydruku

Budżet zadaniowy

Budżetowanie zadaniowe to plan finansowania określonych zadań publicznych, gdzie poszczególnym zadaniom przypisuję się cele, środki przeznaczone na ich realizację oraz wskaźniki wykonania zadań, które powinny zostać zrealizowane w roku budżetowym.

Opracowanie w organie wykonawczym budżetu zadaniowego wiąże się z kilkoma etapami:

I etap - określenie zadań realizowanych przez jednostkę i podmioty podległe,

II etap - przyjęcie celów, jakie powinny zostać osiągnięte w roku budżetowym,

III etap - alokowanie kwot wydatków niezbędnych do realizacji zadań,

IV etap - opracowanie sposobu pomiaru efektów (wyników).

Wady budżetu sporządzanego tradycyjną metodą:
- mała czytelność,
- brak wskazywania celowości ponoszonych wydatków,
- brak analizy oddziaływania tych wydatków na gospodarkę i społeczeństwo.

Budżet zadaniowy jest podstawą oceny sposobu wydatkowania i właściwego ukierunkowania strumieni środków publicznych w kolejnych latach.

Analiza wykonania budżetu zadaniowego powinna dać odpowiedź na pytanie, czy założenia z poszczególnych etapów udało się zrealizować.

Układ zadaniowy to zestawienie odpowiednio wydatków miasta sporządzonych trójstopniowo: zadania, podzadania, działania (czyli obszary działań Miasta). Wraz z opisem celów tych zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia  realizacji celów działalności Miasta, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.

Do każdego zadania są określone:
- cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizowania zadania,
- mierniki określające stopień realizacji celów,
- planowanie wydatków na dany rok budżetowy,
- jednostka realizująca.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają prawnego obowiązku sporządzania planu wydatków w układzie zadaniowym. Natomiast budżet państwa od 2012 roku jest budżetem zadaniowym

Powody zainteresowania budżetem zadaniowym w jednostek samorządu terytorialnego są następujące:

- zapisy w Ustawie o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej oraz wieloletniej prognozy finansowej, w którym mówi się o elementach metodyki budżetu zadaniowego tj, określenie celu,

- budżet zadaniowy jest dobrym narzędziem planowania wydatków, jest bardziej czytelny, przejrzysty niż tradycyjny budżet. Zaplanowane kwoty ponoszone są na zadania realizowane przez dysponentów wykonawczych. Wzmacnia to poczucie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników samorządu oraz społeczności lokalnych (pracowników szkół, pomocy społecznej itp.) w czasie opracowania, wykonania budżetu zadaniowego. Praca nad budżetem zadaniowym w jst wymaga zaangażowania pracowników zajmujących się poszczególnymi obszarami działalności statutowej opieka społeczna, edukacja itp. i wymaga zmiany mentalności oraz sposobu planowania oraz realizacji wydatków jst musi rozpocząć się od „dołu”.

Wady budżetowania zadaniowego :

- pracochłonne wdrożenie tej procedury (zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup i wdrożenie odpowiednich programów komputerowych),
- konieczność zmiany sposobu myślenia,
- konieczność równoległej pracy z budżetem, tradycyjnym i zadaniowym.

Zalety budżetowania zadaniowego :

- racjonalna alokacja zasobów finansowych, rzeczowych,
- pomaga sprostać ustawowym założeniom dotyczącym celowości, efektywności i skuteczności wydatków, ponieważ wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które jest wykonywane w ściśle określonym celu,
- przejrzystość i czytelność,
- większy stopień zaangażowania komórek organizacyjnych jednostki budżetowej w prace związane z opracowaniem budżetu oraz jego wykonaniem, co w rezultacie daje poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Cel budżetu zadaniowego to świadomie określony stan przyszły, do którego zmierza się w działaniu w drodze realizacji sprecyzowanych zadań, podzadań i działań.

Mierniki

Zadaniem mierników jest ocena postępów realizacji zadań publicznych.

Mierniki powinny być zdefiniowanie w taki sposób, aby mierząc to na co dysponent ma rzeczywisty wpływ. Nieracjonalne jest używanie mierników , których pomiar wymaga dużo zasobów publicznych.

Mając zdefiniowany miernik oraz znając jego wartość początkową można ustalić jego oczekiwaną wartość końcową.

W opracowaniu mierników wykorzystano bazę mierników Ministerstwa Finansów oraz mierniki wydziałów z kontroli zarządczej.

Mierniki powinny być:

- adekwatne,
- akceptowalne,
- wiarygodne,
- łatwe do monitorowania,
- odporne na manipulację.

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Audytu i Kontroli
Aleksandra Handler - tel. 32-244-90-00 do 010 wew. 8830

Wydział Budżetu Miasta
Izabela Zawierucha - tel. 32-244-90-00 do 010 wew. 2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet zadaniowy
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.07.2014 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Rak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:11.10.2019 12:35