Budżet zadaniowy

Budżetowanie zadaniowe to plan finansowania określonych zadań publicznych, gdzie poszczególnym zadaniom przypisuję się cele, środki przeznaczone na ich realizację oraz wskaźniki wykonania zadań, które powinny zostać zrealizowane w roku budżetowym.

Opracowanie w organie wykonawczym budżetu zadaniowego wiąże się z kilkoma etapami:

I etap - określenie zadań realizowanych przez jednostkę i podmioty podległe,

II etap - przyjęcie celów, jakie powinny zostać osiągnięte w roku budżetowym,

III etap - alokowanie kwot wydatków niezbędnych do realizacji zadań,

IV etap - opracowanie sposobu pomiaru efektów (wyników).

Wady budżetu sporządzanego tradycyjną metodą:
- mała czytelność,
- brak wskazywania celowości ponoszonych wydatków,
- brak analizy oddziaływania tych wydatków na gospodarkę i społeczeństwo.

Budżet zadaniowy jest podstawą oceny sposobu wydatkowania i właściwego ukierunkowania strumieni środków publicznych w kolejnych latach.

Analiza wykonania budżetu zadaniowego powinna dać odpowiedź na pytanie, czy założenia z poszczególnych etapów udało się zrealizować.

Układ zadaniowy to zestawienie odpowiednio wydatków miasta sporządzonych trójstopniowo: zadania, podzadania, działania (czyli obszary działań Miasta). Wraz z opisem celów tych zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia  realizacji celów działalności Miasta, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów.

Do każdego zadania są określone:
- cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizowania zadania,
- mierniki określające stopień realizacji celów,
- planowanie wydatków na dany rok budżetowy,
- jednostka realizująca.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają prawnego obowiązku sporządzania planu wydatków w układzie zadaniowym. Natomiast budżet państwa od 2012 roku jest budżetem zadaniowym

Powody zainteresowania budżetem zadaniowym w jednostek samorządu terytorialnego są następujące:

- zapisy w Ustawie o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej oraz wieloletniej prognozy finansowej, w którym mówi się o elementach metodyki budżetu zadaniowego tj, określenie celu,

- budżet zadaniowy jest dobrym narzędziem planowania wydatków, jest bardziej czytelny, przejrzysty niż tradycyjny budżet. Zaplanowane kwoty ponoszone są na zadania realizowane przez dysponentów wykonawczych. Wzmacnia to poczucie odpowiedzialności i zaangażowania pracowników samorządu oraz społeczności lokalnych (pracowników szkół, pomocy społecznej itp.) w czasie opracowania, wykonania budżetu zadaniowego. Praca nad budżetem zadaniowym w jst wymaga zaangażowania pracowników zajmujących się poszczególnymi obszarami działalności statutowej opieka społeczna, edukacja itp. i wymaga zmiany mentalności oraz sposobu planowania oraz realizacji wydatków jst musi rozpocząć się od „dołu”.

Wady budżetowania zadaniowego :

- pracochłonne wdrożenie tej procedury (zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup i wdrożenie odpowiednich programów komputerowych),
- konieczność zmiany sposobu myślenia,
- konieczność równoległej pracy z budżetem, tradycyjnym i zadaniowym.

Zalety budżetowania zadaniowego :

- racjonalna alokacja zasobów finansowych, rzeczowych,
- pomaga sprostać ustawowym założeniom dotyczącym celowości, efektywności i skuteczności wydatków, ponieważ wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które jest wykonywane w ściśle określonym celu,
- przejrzystość i czytelność,
- większy stopień zaangażowania komórek organizacyjnych jednostki budżetowej w prace związane z opracowaniem budżetu oraz jego wykonaniem, co w rezultacie daje poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Cel budżetu zadaniowego to świadomie określony stan przyszły, do którego zmierza się w działaniu w drodze realizacji sprecyzowanych zadań, podzadań i działań.

Mierniki

Zadaniem mierników jest ocena postępów realizacji zadań publicznych.

Mierniki powinny być zdefiniowanie w taki sposób, aby mierząc to na co dysponent ma rzeczywisty wpływ. Nieracjonalne jest używanie mierników , których pomiar wymaga dużo zasobów publicznych.

Mając zdefiniowany miernik oraz znając jego wartość początkową można ustalić jego oczekiwaną wartość końcową.

W opracowaniu mierników wykorzystano bazę mierników Ministerstwa Finansów oraz mierniki wydziałów z kontroli zarządczej.

Mierniki powinny być:

- adekwatne,
- akceptowalne,
- wiarygodne,
- łatwe do monitorowania,
- odporne na manipulację.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Audytu i Kontroli
Aleksandra Handler - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 8830

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet zadaniowy
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.07.2014 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wioletta Rak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:13.04.2021 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 2050