PZ.6740.416.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

 

o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmian.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmian.) – zawiadamiam – że na wniosek z dnia  23.07.2014r. Pana Aleksandra Jurkowskiego  z Dąbrowy Górniczej, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu NIKPOL Sp. z o.o. z siedzibą  w Bobrownikach przy  ul. Akacjowej 33 została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska – znak sprawy PZ.6740.416.2011 z dnia 11.08.2014r. o zmianie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia pn:

 

budowa obiektuZakładu Produkcji Wyrobów Mięsnych i Wędliniarskich”, tj:

 

-  budynku produkcyjnego złożonego z budynku sklepu  przyzakładowego, budynku

   hali produkcyjno – magazynowej, budynku kotłowni i wędzarni tradycyjnej , budynku

   socjalno-biurowego z zapleczem technicznym, budynku maszynowni chłodniczej oraz  budynku hali magazynowej wysokiego składowania,

- budynku myjni samochodowej,

- budynku technicznego oczyszczalni ścieków,

- zbiornika oczyszczania biologicznego oczyszczalni ścieków,

- zbiornika wyrównawczego oczyszczalni ścieków,

- silosu magazynowania wapnia oczyszczalni ścieków,

- budynku portierni,

- ogrodzonego stanowiska magazynowania gazów technicznych,

- pylonu reklamowego o wys. 25.0 m.n.p.t,

- dwóch budynków stacji pomp p-poż.,

- zbiornika stacji p-poż.,

- ogrodzonego stanowiska gromadzenia odpadów popaleniskowych,

- stanowiska gromadzenia odpadów komunalnych,

- zbiornika odparowującego wód deszczowych,

- czterech kontenerowych stacji transformatorowych,

- ścian oporowych drogi dojazdowej,

- dróg, placów, parkingów wewnętrznych i ścian oporowych,

- ogrodzenia ze stalowych elementów ażurowych wys. 2.5 m n.p.t.,

- ogrodzenia – ekranu akustycznego z pełnych elementów żelbetowych wys. 2.5 m n.p.t.,

- wewnętrznych instalacji wodociągowych i wodnych przeciwpożarowych,

- wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrznych instalacji c.o., c.w., c.t.,

- wewnętrznej policznikowej instalacji gazowej,

- wewnętrznych policznikowych instalacji energetycznych,

- wewnętrznych instalacji teletechnicznych i słaboprądowych,

- wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wewnętrznych przemysłowych instalacji wentylacji mechanicznej i chłodniczej,

- wewnętrznych instalacji sprężonego powietrza,

- wewnętrznych instalacji przesyłowych gazów technologicznych,

- wewnętrznych i zewnętrznych instalacji technologii oczyszczania ścieków,  

- zewnętrznej przedlicznikowej instalacji wodociągowej z komorami wodomierzy,

- zewnętrznej policznikowej instalacji wodociągowej i wodnej przeciwpożarowej,

- układu zamkniętego obiegu wody myjni,

- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z osadnikami piasku i separatorami substancji ropopochodnych,

- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków,

- zewnętrznej przedlicznikowej instalacji kablowej NN i SN z zestawami przyłączeniowymi,

- policznikowej instalacji oświetlenia terenu,

- zewnętrznej, policznikowej instalacji teletechnicznej i słaboprądowej,

- zewnętrznej instalacji przesyłowej c.o., c.w. i c.t,

- zewnętrznej nadziemnej instalacji przesyłowej gazów technologicznych,

- najazdowej wagi samochodowej,

- robót ziemnych makroniwelacji terenu inwestycji, 

 

na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 3305/218, 3306/218, 3307/218, położonej przy ul. Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.

 

   w zakresie:

 

- zmiany charakterystycznych parametrów powierzchniowo – kubaturowych dla obiektów [B], [F], [G], [H/1], [H/2], [H/3], [H/4], [J], [L/1], [L/3], [ST-1], [ST-2],  [ST-3], [ST-5], [J], [M], [O] projektowanego zakładu,

- zmiany lokalizacji obiektów [E], [L/1], [L/3],

- dodatkowego zbiornika buforowego instalacji tryskaczowej [L/4],

- dodatkowego zbiornika buforowego ścieków powędzarniczych [H5],

- dodatkowej wagi samochodowej najazdowej przy wjeździe na teren zakładu,

- likwidacji budynku stacji pomp ppoż. [L/2],

- likwidacji pylonu reklamowego [K],

- likwidacji ścian oporowych drogi dojazdowej,

- zmiany lokalizacji i ilości miejsc parkingowych,

- zmiany powierzchni terenów utwardzonych i terenów biologicznie czynnych,

- rozszerzenia zakresu ochrony tryskaczowej na budynki A, B, C, D, F, G, H,

- zmiany zewnętrznej policznikowej instalacji wodociągowej i wodnej przeciwpożarowej,

- rezygnacji z wykonania instalacji zamkniętego obiegu myjni wykonanie zamiennie instalacji wody oczyszczonej,

- zmiany zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zmiany zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zmiany zewnętrznej instalacji kablowej NN,

- zmiany zewnętrznej instalacji teletechnicznej i słaboprądowej,

- zmiany zewnętrznej nadziemnej instalacji przesyłów gazów technologicznych,

- dodatkowej policznikowej doziemnej instalacji gazu.

 

Pouczenie:

 

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach  pracy urzędu, w pokoju 320.

 

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni.

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Biały – tel. 322-449-000 wew. 3201

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w spr zmiany decyzji o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji pn. „budowa obiektu „Zakładu Produkcji Wyrobów Mięsnych i Wędliniarskich” na nieruchomości(.)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:13.08.2014 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcela Ścieszka
Data na dokumencie:13.08.2014
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:27.08.2014 23:59