Bartosz Pilny 12.11.2014 13:21 wersja do wydruku

AGN.6871.4.000040.2014

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Ludwika Solskiego 9/25 w Rudzie Śląskiej – Goduli

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 25 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) w budynku nr 9 przy ul. Ludwika Solskiego w Rudzie Śląskiej –Goduli położonym na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym  699/84 o powierzchni 1570 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr GL1S/00012133/6. Działy III i IV ww.  księgi wieczystej są wolne od wpisów.   

  Lokal o powierzchni użytkowej 27,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,60 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.  

   Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 193/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Ludwika Solskiego 9.

   Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 58.500,00 zł, w tym:

    cena lokalu: 54.142,00 zł (92,55 %), cena gruntu:  4.358,00 zł ( 7,45 %).

    Nieruchomość jw. wolna jest  od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.10.2014 r.

Zbywany lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z późn. zm.).

  Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32-2420-133 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).

 

2. Zgodnie z Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn.zm., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1 „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.

 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 10.12.2014 r. wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego, planowanymi remontami na nieruchomości opisanej w ust. 1., uchwałami Zebrania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej tej nieruchomości, w których realizacji będzie uczestniczyć, z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki), 

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie lokalu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli lokal będzie nabywany przez jednego z małżonków, 

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi – 590,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

5. Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i lokalu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena nieruchomości lokalowej ustalona w przetargu (obejmująca cenę lokalu i udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali) winna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

8. Nabywca lokalu mieszkalnego, będący jednocześnie współwłaścicielem gruntu oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, tj. ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.  Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania swego lokalu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra, przestrzegania porządku domowego. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, antenę zbiorczą, ubezpieczenia, podatki i inne świadczenia publiczno - prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin lokalu można dokonać:

- w dniu 24.11.2014 r. w godz. od 1400 do 1500

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518  z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.),

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba
- tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. L.Solskiego 9/25 - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.11.2014 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:05.11.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.12.2014 23:59