PE.0057.13.14

 

Sprawozdanie

z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 13 listopada do 4 grudnia 2014 r.

 

1.     W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:

1)         zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014,

2)         ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3)         przyjęcia wyników konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030,

4)         powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

5)         przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2015,

6)         oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Mariana Smoluchowskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

2.     W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania. Poza tym odbyło się wiele ważnych uroczystości i imprez:

 

1)           Termomodernizacja w formule PPP

18 listopada podpisano umowę w sprawie termomodernizacji placówek oświatowych i montażu urządzeń do monitorowania zużycia energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Przedsięwzięcie obejmie dwanaście placówek oświatowych. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. Z wyliczeń przedstawionych przez konsorcjum wynika, że po zrealizowaniu inwestycji oszczędność energii cieplnej w perspektywie dziesięciu lat wyniesie ponad 4,3 mln zł. Z kolei zmiana oświetlenia na energooszczędne ma przynieść w tym czasie prawie 190 tys. zł oszczędności. Realizacja przedsięwzięcia będzie kosztowała prawie 14,2 mln zł. Całość prac zostanie sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy. Miasto natomiast za wykonane roboty będzie płaciło w ratach przez dziesięć lat.

 

2)           Kanalizacja deszczowa ul. Zabrzańskiej i Kokotek

Zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej, dzięki której odwodnione zostaną ulice Zabrzańska i Kokotek oraz przylegające do nich tereny. W ramach inwestycji, która kosztowała 3,9 mln zł, przebudowane zostało również skrzyżowanie tych ulic. Pierwszy etap objął pogłębienie rowu po stronie południowej od DTŚ wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i położeniem rur w jego części, przejście kanałem głównym kanalizacji deszczowej pod DTŚ i ul. Zabrzańską w przedłużeniu ul. Kokotek oraz wykonanie kanałów deszczowych w ciągu ul. Zabrzańskiej, w kierunku wschodnim oraz w kierunku Urzędu Skarbowego. Dodatkowo przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Zabrzańskiej i Kokotek.

 

3)         Rozstrzygnięcie w sprawie rudzkiej okulistyki

Rudzki Szpital wygrał trwającą od prawie 3 lat batalię sądową z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie kontraktu na okulistykę. Prezes NFZ musi ponownie rozpatrzyć skargę szpitala i jeszcze raz zbadać oferty z 2012 roku na świadczenie usług okulistycznych. Tym samym pojawiła się szansa na odzyskanie kontraktu przez rudzką okulistykę. Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczna.

 

4)           Projekt budżetu na 2015 rok

Opublikowany został projekt budżetu na 2015 rok. Ponad 100 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje Priorytetem będą drogi z dalszą budową trasy N-S, inwestycje w szkołach i przedszkolach oraz rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej. Wydatki mają się zamknąć w kwocie 624,8 mln zł, natomiast dochody prognozowane są na poziomie 585,8 mln zł. Wydatki na inwestycje będą stanowiły prawie 17,5 proc. wydatków samorządowych.

 

5)         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

19 listopada odbyło się spotkanie wieńczące konsultacje nad treścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030. Wśród celów głównych wersji roboczej strategii na lata 2015 – 2030 znalazły się m.in. takie punkty jak rozwijanie efektywnego systemu pomocy i integracji społecznej, rozwój warunków sprzyjających umacnianiu rodziny, tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, rozwój godnych warunków zamieszkania, rozwój systemu działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych, wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie dezorganizacji społecznej oraz tworzenie i rozwijanie warunków sprzyjających aktywności kulturalnej, fizycznej oraz zdrowego stylu życia mieszkańców.

 

6)         Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Górnośląskiej

Do użytku rowerzystów oddano ścieżkę wzdłuż ulicy Górnośląskiej między skrzyżowaniami z ul. Gwarecką i ul. Gołębi. Około 650-metrowy odcinek wykonany w tym roku wzdłuż ul. Górnośląskiej uzupełnił istniejącą ścieżkę rowerową między skrzyżowaniami tej ulicy z ul. Tunkla i ul. Gwarecką. Nowa ścieżka ma szerokość 2 m, biegnie częściowo po wschodniej, a częściowo po zachodniej stronie ul. Górnośląskiej. W większości powstała wzdłuż istniejących chodników, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 16 oddzielona jest od chodnika barierkami i pasem zieleni. W ramach inwestycji wykonano również odpowiednie oznakowanie.

 

7)           Wyróżnienie dla CIS „Stary Orzegów”

13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłoszono wyniki konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Wyróżnienie w kategorii obiekt użyteczności publicznej przyznano Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”.

 

8)           Podziękowania za pomoc potrzebującym

Wyróżnienia za długoletnią pracę, statuetki „Wdzięczni za serce”, a także Anioły Pomocy Społecznej wręczono 21 listopada podczas uroczystej gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Z kolei 26 listopada wręczono tytuły „Anioła wolontariatu” organizacjom prowadzącym wolontariat oraz osobom zaangażowane w wolontariat i działalność dobroczynną.

 

3.     W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

13 listopada

·       Debata „Samorząd a młodzi”, zorganizowana w Miejskim Centrum Kultury przez Młodzieżową Radę Miasta,

·       Wręczenie nagród w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,

14 listopada

·       Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia „Autumn Leaves” w Miejskim Centrum Kultury,

18 listopada

·       Podpisanie umowy z konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance (w formule PPP). w sprawie termomodernizacji placówek oświatowych i montażu urządzeń do monitorowania zużycia energii.

·       Bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta.

19 listopada

·       Spotkanie podsumowujące konsultacje nad treścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030 w Urzędzie Miasta.

·       Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

20 listopada

·       Festiwal Twórczości Artystycznej „Jesienne Klimaty” w Miejskim Centrum Kultury.

·       Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie termomodernizacji placówek w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,

·       Wernisaż wystawy pokonkursowej XLVII edycji konkursu plastyki nieprofesjonalnej "Rudzka Jesień" w Muzeum Miejskim,

21 listopada

·       Uroczystości upamiętniające górników, którzy zginęli w katastrofie w KWK Halemba-Wirek w 2006 r.,

·       Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Miejskim Centrum Kultury,

·       Powitanie młodych ludzi z Krasnojarska, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej w ramach projektu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży,

·       Finał X edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego po Ślonsku im. Ks. Norberta Bonczyka w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

22 listopada

·       Akademia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Halemba”,

·       Gala „Obiektywy Sfery” w Miejskim Centrum Kultury,

·       Koncert Chóru Parafialnego św. Cecylii w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej,

23 listopada

·       Koncert Chóru „AVE” w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie,

·       Koncert Chóru „Michael” w kościele pw. św. Michała Archanioła,

24 listopada

·       Spotkanie z Radą Sportu,

·       Finał konkursu „Historia mojej rodziny w drzewie genealogicznym” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,

·       Premiera Grupy Teatralnej MOKLANDIA w ramach projektu „Moklandia - fabryka pozytywnych emocji, profilaktyka przez sztukę" w Domu Kultury,

25 listopada

·       Obchody 20-lecia Ośrodka „Święta Elżbieta” Caritas,

·       Msza św. w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. św. Pawła,

26 listopada

·       Gala „Anioły wolontariatu” w Domu Kultury,

·       Spotkanie z górnikami kopalni "Wujek" Ruch „Śląsk”,

·       Koncert wychowanków studia wokalnego Młodzieżowego Domu Kultury,

27 listopada

·       Spotkanie z górnikami kopalni „Bielszowice”,

·       Spotkanie w sprawie termomodernizacji placówek oświatowych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w Miejskim Przedszkolu nr 38,

28 listopada

·       Spotkanie z górnikami kopalni „Halemba-Wirek”

·       Ślubowanie uczniów pierwszych klas wojskowych i policyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,

·       Podsumowanie drugiego etapu projektu polsko – rosyjskiej wymiany młodzieżowej „Poznaj Sąsiada – Poznaj Siebie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

29 listopada

·       XXXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

1 grudnia

·       Akademia z okazji 25-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego w Domu Kultury,

2 grudnia

·       Spotkanie z górnikami kopalni „Pokój”,

·       Śniadanie Biznesowe w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

·       Spotkanie komitetu organizacyjnego Barbórkowego Konkursu Poetyckiego,

3 grudnia

·       Spotkanie z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Miejskim Przedszkolu nr 47,

·       Prezentacja wydanej przez miasto książki „Moja Ruda”,

4 grudnia

·       Msza św. w intencji górników w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego,

·       Msza św. w intencji górników w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Halembie,

·       Msza św. w intencji górników w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres od 13.11. - 04.12
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.12.2014 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Piecha
Data na dokumencie:04.12.2014
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 187