EZ.8141.2.1.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

 

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

   

  II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

  1.  Tytuł zadania

  Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów

   

  2. Miejsce realizacji zadania

  Na terenie kraju.

   

  3. Wysokość środków

  Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:

  6.000,00 złotych (słownie:sześćtysięcyzłotych )

   

  W poprzednich latach nie realizowano zadania tego samego rodzaju.

   

  4. Termin realizacji

  Zadanie będzie realizowane w okresie  od 02.03.2015 roku do  21.12.2015 roku

 

5. Cele zadania

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

 • integracja środowiska emerytów i rencistów,

 • przeciwdziałanie uzależnieniom,

 • stworzenie seniorom warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu,

 • propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych,

 • promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia,

 • zmiana wzoru spożywania alkoholu,

 • rozwijanie zainteresowań.

   

  6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania

  Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez organizację profilaktycznych spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej.

7. Beneficjenci zadania

Oferent powinien wykazać z części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji  zadania publicznego” ilość przewidzianych beneficjentów.

 

8. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji

Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

 • poczęstunek dla uczestników,

 • oprawa muzyczna w trakcie spotkań,

 • usługi transportowe,

 • zakup nagród konkursowych,

 • inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

   

  9. Udział środków własnych w zadaniu

  Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

   

  10. Preferowane:

 • projekt skierowany do emerytów i rencistów z terenu Miasta,

 • doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

4. Spółdzielnie socjalne.

 

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

 

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) oraz wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 18.02.2015 roku z adnotacją „Otwarty konkurs ofert – Konkurs –„Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”. Nie otwierać przed 18.02.2015 roku”.

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

 

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

 

4. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów,

 • pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, o ile umocowanie do działania w imieniu oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązków informacyjnych w trakcie trwania umowy dotyczących informowania o współfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych z miasta oraz umieszczania logo miasta na wszystkich materiałach dotyczących realizacji zadania  (w tym na stronach internetowych oferenta),

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego dysponowaniem przez oferenta lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. Na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie ww. zadania.

 • program profilaktyczny zawierający takie elementy jak: grupę odbiorców, cele, założenia, metody i sposób realizacji, ewaluację.

   

  5. Wszystkie załączniki dołączone w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzają status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data z jaką dokonuje się potwierdzenia na ostatniej stronie załącznika z dopiskiem „od str……do str…….dokumenty są zgodne z oryginałem”).

   

  6. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

   

  8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

   

  9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

   

  10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

   

  11. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

   

  12. Oferent powinien wskazać w części V.1 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego’ osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

   

  V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

  1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

   

  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.170.2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.11.2013 r. w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

   

  3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

 • w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

   

  4. Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszych ofert w szczególności bierze również pod uwagę:

 • zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

 • zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 • kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania,

 • dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

 • zakładane rezultaty realizacji zadania,

 • udział wolontariuszy w realizacji zadania,

 • dotychczasową współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

 • realistyczny harmonogram  realizacji  zadania,

 • realistyczny budżet wykonania zadania,

 • środki finansowe z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

 • prawidłowość składanych sprawozdań i rozliczeń z dotychczas realizowanych zadań (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok).

   

  5. Nie będą rozpatrywane oferty:

 • złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

 • złożone po terminie.

   

  6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

   

  7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 • przesunięcia terminu składania ofert,

 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

   

  8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

   

  9.  Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

   

  10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty,

 • żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

   

  VI.  WYNIKI KONKURSU

  1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

  poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

  na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

   

  2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

   

  3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

   

  4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

   

  5. Dopuszczalna jest możliwość przesunięć środków pomiędzy pozycjami kosztorysu do 10 % z danej pozycji, pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty dotacji  na zlecone zadanie oraz łącznej kwoty środków własnych, a także nie będzie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować Zleceniodawcę w formie elektronicznej w terminie 2 dni od daty dokonania zmiany.

   

  6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

   

  7. Umowa na realizację zadania może zostać zawarta wyłącznie po przyjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska budżetu miasta na 2015 rok. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi  w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

   

  8. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

   

  9. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

   

  10. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

 • kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

 • Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

 • Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

   


Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Wierzbicka, Małgorzata Pietrzyk - tel. 32/244 90 00, wew. 3120.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.01.2015 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:28.01.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:18.02.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 93