EZ.8030.1.17. 2014

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art.221 ust.2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

 

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

Ochrona i promocja zdrowia.

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.Tytuł zadania.

Wakacje ze zdrowiem.

 

2. Miejsce realizacji zadania.

Na terenie krajów Unii Europejskiej.

 

3. Rozliczenia wyjazdów zagranicznych należy dokonać w złotych polskich.

 

4. Wysokość środków.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:

300.000,00 złotych (słownie:trzystatysięcyzłotych).

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2014 wyniosły –  299.812,00 złotych z czego:

organizacje pozarządowe otrzymały –  213.637,00  złotych,

podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 86.175,00 złotych.

 

5. Termin realizacji.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.06.2015 roku  do  18.09.2015 roku.   

Okres ponoszenia wydatków pochodzących z dotacji, związanych z realizacją zadania musi zawierać się między 15.06.2015 roku a  31.08.2015 roku.

 

6. Cele zadania.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

- uświadomienie dzieciom i młodzieży odpowiedzialności za własne zdrowie,

- zmiana stylu żywienia, 

- propagowanie aktywności fizycznej,

- propagowanie aktywności kulturalnej,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie zainteresowań,

- integracja środowiska lokalnego.

 

7. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

- opracowanie i realizację programu promocji zdrowia,

- sporządzanie zdrowych posiłków,

- wyjścia na basen i korzystanie z innych miejsc rekreacji ruchowej (np. park linowy, ścianka  wspinaczkowa),

- zorganizowanie różnych form wypoczynku (stacjonarnych i wyjazdowych),

- wdrażanie czynnego odpoczynku, rozwijanie tężyzny  fizycznej i sprawności ruchowej,

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,

- wyjścia do kina, teatru, innych instytucji propagujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

 

8. Beneficjenci zadania.

a) Projekty skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ruda Śląska.

b) Oferent powinien wykazać w części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji  zadania publicznego” ilość przewidzianych beneficjentów.

 

9. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji.

Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

- zakup nagród,

- zakup biletów wstępu,

- usługi transportowe,

- zakwaterowanie,

- wyżywienie,

- zakup środków spożywczych koniecznych do realizacji programu,

- wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia do 25,00 zł za godzinę. Całkowity koszt osobowy nie może przekroczyć 20%  kosztów dofinansowania,

oraz  inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

 

10. Udział środków własnych w zadaniu.

Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

 

11. Preferowane;

- wyjazdowy wypoczynek z wykorzystaniem walorów ekologicznych klimatu,

- zorganizowanie półkolonii stacjonarnych,

- doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego typu.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.).

 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

4. Spółdzielnie socjalne.

 

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

 

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) oraz wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 06.03.2015 roku godz. 14ºº z adnotacją „Otwarty konkurs ofert – Konkurs – „Wakacje ze zdrowiem”. Nie otwierać przed 06.03.2015 roku”. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

 

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

 

4. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

·         w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów,

·         pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, o ile umocowanie do działania w imieniu oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

·         oświadczenie o dopełnieniu obowiązków informacyjnych w trakcie trwania umowy dotyczących informowania o współfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych z miasta oraz umieszczania logo miasta na wszystkich materiałach dotyczących realizacji zadania  (w tym na stronach internetowych oferenta),

·         oświadczenie o dopełnieniu obowiązku zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w Kuratorium Oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczeniu kserokopii tego zgłoszenia do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przed podpisaniem umowy,

·         w przypadku organizacji wypoczynku stacjonarnego - kserokopię dokumentu potwierdzającego dysponowaniem przez oferenta lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie ww. zadania,

·         w przypadku organizacji wypoczynku wyjazdowego – oświadczenie oferenta o dokonaniu rezerwacji miejsca zakwaterowania,

·         program promocji zdrowia zawierający takie elementy jak: grupę odbiorców, cele, założenia, metody, sposób realizacji.

 

5. Wszystkie załączniki dołączone w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzają status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data z jaką dokonuje się potwierdzenia na ostatniej stronie załącznika z dopiskiem „od str……do str…….dokumenty są zgodne z oryginałem”).

 

6. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

 

8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

 

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

11. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

 

12. Oferent powinien wskazać w części V.1 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego’ osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.170.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.11.2013 roku w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

 

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

  a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

  b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

  d) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

  e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

  f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

4. Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszych ofert w szczególności bierze również pod uwagę:

·         zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

·         zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

·         kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

·         wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania,

·         dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

·         zakładane rezultaty realizacji zadania,

·         udział wolontariuszy w realizacji zadania,

·         dotychczasową współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

·         dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

·         realistyczny harmonogram  realizacji  zadania,

·         realistyczny budżet wykonania zadania,

·         środki finansowe z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

·         prawidłowość składanych sprawozdań i rozliczeń z dotychczas realizowanych zadań (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok).

 

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

·         złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

·         złożone po terminie.

 

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

 

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1.     odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2.     przesunięcia terminu składania ofert,

3.     zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

 

9.  Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

 

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1.     nie złożono żadnej oferty,

2.     żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU.

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

a) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

b) poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

 

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

 

5. Dopuszczalna jest możliwość przesunięć środków pomiędzy pozycjami kosztorysu do 10 %, pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty dotacji na zlecone zadanie oraz łącznej kwoty środków własnych, a także nie będzie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować zleceniodawcę w formie elektronicznej w terminie 2 dni od daty dokonania zmiany.

 

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

7. Umowa na realizację zadania może zostać zawarta wyłącznie po przyjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska budżetu miasta na 2015 rok. W przypadku udzielenia dotacji  w roku 2015 w wysokości powyżej 20.000,00 złotych środki finansowe zostaną przekazane na:

- osobne subkonto do realizacji tegoż zadania lub,

- rachunek bankowy utworzony do realizacji zadań dofinansowanych powyżej tej kwoty przez Miasto Ruda Śląska. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

 

8. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

 

9. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

 

10. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

·         kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

·         Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

·         w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

·         Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Harczyńska – tel. 32-244-90-00 do 10, wew. 3121

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Wakacje ze zdrowiem”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.02.2015 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:29.01.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.03.2015 00:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 103