EZ.8141.2.2.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

 

I.  RODZAJ ZADANIA:

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 

1.Tytuł zadania

Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy

 

2. Miejsce realizacji zadania

Na terenie Miasta Ruda Śląska.

 

3. Wysokość środków

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości: 40.000 złotych (słownie: czterdzieścitysięcyzłotych).

 

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2014 wyniosły – 30.809,38 zł, z czego:

Ø organizacje pozarządowe otrzymały – 14.820,00 zł.

Ø podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.989,38 zł.

 

4. Termin realizacji

Zadanie będzie realizowane w okresie  od 01.04.2015 roku do 21.12.2015 roku.

 

5. Cele zadania.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

Ø  dostarczenie pozytywnych wzorców oraz uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

Ø  rozwijanie zainteresowań,

Ø  integracja środowiska lokalnego,

Ø  budowanie dobrych relacji w rodzinie,

Ø  propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia,

Ø  wzmacnianie czynników chroniących,

Ø  zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w rodzinie,

Ø  utworzenie postaw abstynenckich w środowisku rodzinnym.

 

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez organizację weekendowych i popołudniowych imprez o różnorodnym charakterze promujących zdrowy styl życia rodziny z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży i rodziców z terenu miasta Ruda Śląska.

Działania powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcje uzupełniającą w stosunku do innych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, w tym m. in.:

Ø  ukazywać normy zachowania w różnych sytuacjach – rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy,

Ø  ukazywać autorytety promujące wzorzec trzeźwości,

Ø  stanowić element usystematyzowanych działań.

Działania powinny obejmować współpracę z rodzicami / współpracę międzypokoleniową.

 

7. Beneficjenci zadania.

Oferent powinien wykazać z części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji  zadania publicznego” ilość przewidzianych beneficjentów.

 

8. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji.

Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

Ø  zakup biletów wstępu,

Ø  usługi transportowe,

Ø  zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

Ø  inne uzasadnione koszty umożliwiające realizację projektu.

Stawka wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych powinna być ustalona zgodnie z rekomendacjami PARPA. (http://www.parpa.pl/images/file/rekomendacje_srodek_22_10.pdf).

Osobowe koszty administracyjne i obsługi takie jak np. koordynator, księgowa nie mogą przekroczyć 20% kosztów dofinansowania.

 

9. Udział środków własnych w zadaniu.

Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

 

10. Preferowane:

Ø  doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju,

Ø  wyjścia do placówek kulturalnych i obiektów sportowych na terenie miasta Ruda Śląska.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

4. Spółdzielnie socjalne.

 

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

 

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) oraz wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 11.03.2015 roku z adnotacją „Otwarty konkurs ofert – Konkurs –„Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”. Nie otwierać przed 11.03.2015 roku.”.

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

 

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

 

4. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

Ø  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów,

Ø  pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, o ile umocowanie do działania w imieniu oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

Ø  oświadczenie o dopełnieniu obowiązków informacyjnych w trakcie trwania umowy dotyczących informowania o współfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych z miasta oraz umieszczania logo miasta na wszystkich materiałach dotyczących realizacji zadania  (w tym na stronach internetowych oferenta),

Ø  kserokopię dokumentu potwierdzającego dysponowaniem przez oferenta lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie ww. zadania,

Ø  program profilaktyczny zawierający takie elementy jak: grupę odbiorców, cele, założenia, metody i sposób realizacji, ewaluację.

 

5. Wszystkie załączniki dołączane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data z jaką dokonuje się potwierdzenia, na każdej stronie bądź na ostatniej stronie załącznika z dopiskiem „od str.... do str.... dokumenty są zgodne
z oryginałem”).

 

6. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

 

8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

 

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

11. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

 

12. Oferent powinien wskazać w części V.1 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego” osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne do realizacji danego typu programów lub zajęć /opis kwalifikacji/.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

 

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr  PR.0007.170.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.11.2013 r. w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

 

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

Ø  ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

Ø  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

Ø  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

Ø  w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

Ø  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

Ø  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

4. Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszych ofert w szczególności bierze również pod uwagę:

Ø  zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

Ø  zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

Ø  kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

Ø  wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania,

Ø  dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

Ø  zakładane rezultaty realizacji zadania,

Ø  udział wolontariuszy w realizacji zadania,

Ø  dotychczasową współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

Ø  dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok),

Ø  realistyczny harmonogram realizacji zadania,

Ø  realistyczny budżet wykonania zadania,

Ø  środki finansowe z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

Ø  prawidłowość składanych sprawozdań i rozliczeń z dotychczas realizowanych zadań (z wyjątkiem organizacji działających krócej niż rok).

 

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

Ø  złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

Ø  złożone po terminie.

 

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

 

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

Ø  odwołania konkursu bez podania przyczyny,

Ø  przesunięcia terminu składania ofert,

Ø  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

 

9. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

 

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

 

Ø  nie złożono żadnej oferty,

Ø  żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

Ø  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

Ø  poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

Ø  na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

 

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

 

5. Dopuszczalna jest możliwość przesunięć środków pomiędzy pozycjami kosztorysu do 10 % z danej pozycji, pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty dotacji  na zlecone zadanie oraz łącznej kwoty środków własnych, a także nie będzie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować Zleceniodawcę w formie elektronicznej w terminie 2 dni od daty dokonania zmiany.

 

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

7. Umowa na realizację zadania może zostać zawarta wyłącznie po przyjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska budżetu miasta na 2015 rok. W przypadku udzielenia dotacji w roku 2015 w wysokości powyżej 20.000,00 złotych środki finansowe zostaną przekazane na:

Ø  osobne subkonto do realizacji tegoż zadania lub,

Ø  rachunek bankowy utworzony do realizacji zadań dofinansowanych powyżej tej kwoty przez Miasto Ruda Śląska.

Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

 

8. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

 

9. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

 

10. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

Ø  kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Ø  Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

Ø  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

Ø  Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Wierzbicka, Małgorzata Pietrzyk – tel.32/2449000, wew. 3120

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.02.2015 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:17.02.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:11.03.2015 23:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 82