ZOP.0901.104.2015.IS

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), § 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29 poz. 172), art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

I.             RODZAJ ZADANIA:

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

II.            TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.            Tytuł zadania

„Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rudy Śląskiej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

2.            Miejsce realizacji zadania.

Miasto Ruda Śląska.

3.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych).

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2014: 10 000 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych).

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2015 (I – V): 0 zł.

4.            Termin realizacji.

Zadanie będzie realizowane przez co najmniej 3 miesiące, w okresie:

od 1 czerwca 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

5.            Cel zadania.

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

6.            Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

1)   mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

2)   rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

3)   usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zajęcia powinny być realizowane w sposób systematyczny, przynajmniej jeden raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Minimalna wielkość grupy – 5 osób.

7.            Adresaci zadania.

Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 25 lat, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Uczestnikami zajęć nie mogą być osoby korzystające z takich ośrodków jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywizacji Zawodowej oraz osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.

Oferent powinien wykazać w części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” liczbę przewidzianych adresatów zadania (co najmniej 5 osób) ze wskazaniem rodzaju orzeczenia jakim się legitymują. Oferent jest odpowiedzialny za sformowanie grupy adresatów i weryfikację statusu adresata zadania w toku jego realizacji.

8.            Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji.

1.   Za kwalifikowane uznaje się wyłącznie wydatki (koszty) niezbędne do realizacji zadania i zgodne z zasadami rzetelnej gospodarki finansowej. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z merytoryczną realizacją  zadania publicznego, w szczególności: materiały do prowadzenia zajęć, transport osób niepełnosprawnych, itp.

2.   W ramach realizacji zadania możliwe jest zawieranie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług przez specjalistyczną kadrę, do których mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W kosztorysie Zleceniobiorca winien wyodrębnić kalkulacje kosztów pracy (liczba godzin miesięcznie/stawka za godzinę pracy).

3.   Dofinansowanie udzielane jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).

4.   Zleceniodawca zastrzega, że przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu są możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Zleceniodawcy.

9.            Warunki dotyczące realizacji zadania:

1.   Osiąganie celów zadania powinno być dokumentowane w postaci Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego uczestnika zajęć.

2.   Zleceniobiorca zobowiązany będzie do uzyskania od każdego uczestnika zajęć  poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach zadania (podpis na liście obecności na zajęciach). W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych – lista podpisywana jest przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.

3.   Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udostępnienia Zleceniodawcy podczas ewentualnych czynności kontrolnych aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub aktualnych orzeczeń równoważnych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) uczestników zajęć. Dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli u Oferenta albo inną osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta  (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonano potwierdzenia).

4.   Ta sama osoba nie może zostać objęta równocześnie wsparciem w ramach dwóch ofert realizowanych w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

5.   Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktami wykonawczymi do niej, a także wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych, w tym normującymi obowiązki zapewnienia im bezpieczeństwa. Zleceniobiorca odpowiada także za poszanowanie reżimu prawnego ochrony danych osobowych co do wszelkich danych pozyskanych i utrwalonych w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nadto zwolnić Zleceniodawcę z obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Zleceniodawcy z roszczeniem, dla którego podstawę stanowi jakiekolwiek zdarzenie pozostające w związku z umową.

10.          Oferenci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1.   Odpowiednie, zgodne z przepisami prawa przy realizacji zadania, zasoby lokalowe i rzeczowe – jeśli wymaga tego zakres merytoryczny zadania. Oferent musi wykazać, że dysponuje lokalem, posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności), gwarantującym bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także obowiązujących standardów technicznych dla tego typu funkcji. Sale, w których będą odbywać się zajęcia mają być wyposażone w sprzęty pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi (stoliki, krzesła i inne w zależności od programu zajęć) (cz. IV pkt. 4 ogłoszenia - załączniki nr 5,6).

2.   Odpowiednie zasoby kadrowe – niezbędne do realizacji zadania. Oferent musi wykazać,
że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania w liczbie zapewniającej
realizację zadania. Wskaźnik zatrudnienia musi być określony w wymiarze koniecznym
do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w tym bezpieczeństwa i indywidualnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz ma uwzględniać ich stan zdrowia i
stopień niepełnosprawności. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, w sposób zapewniający osiągnięcie celu zadania. Wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa (cz. IV pkt. 4 ogłoszenia - załącznik nr 7).

3.   Sprecyzowaną grupę adresatów zadania (cz. IV pkt. 4 ogłoszenia - załączniki nr 10).

4.   Preferowane: doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

11.          Udział środków własnych w zadaniu.

1.   Oferent powinien wykazać wkład własny, który umożliwi właściwe wykonanie zadania w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości wnioskowanej dotacji, z zastrzeżeniem, iż wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione wyłącznie w postaci:

1)   wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych i/lub

2)   wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).

2.   W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza), konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

1)   zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)   wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe); karty pracy muszą być podpisane przez wolontariusza oraz osobę upoważnioną do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza,

3)   wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

4)   wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej,

5)   jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana w pkt 4 jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty za jedną godzinę pracy wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.

 

III.           PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1.            Uprawnionymi do złożenia oferty są fundacje i organizacje pozarządowe o których mowa w przepisie 36 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), posiadające w statucie postanowienie o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.            Dofinansowanie na realizację zadania  nie może być uzyskane przez Podmioty, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec:

1)   PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

2)   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,

3)   innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

3.            Dofinansowanie nie może być przyznane Podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na to samo zadanie (w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego). Tym samym, na realizację danego zadania może być zawarta wyłącznie jedna umowa dofinansowania ze środków PFRON.

 

IV.          TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1.            Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2.            Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Jadwigi Markowej 20, 41 -709 Ruda Śląska w terminie do 20.05.2015 roku do godz. 9:00, z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pt. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rudy Śląskiej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” Nie otwierać przed 20.05.2015r., godz. 9:00”. Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginał (oferta wraz z załącznikami) oraz kopia (oferta). W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3.            Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska.bip.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.ruda-sl.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

4.            Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

1)   aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wykazujący status prawny Oferenta i prowadzonej przez niego działalności,

2)   statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Oferenta z typem realizowanego zadania,

3)   pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile umocowanie do działania w imieniu Oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

4)   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta/ów,

5)    oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowania pomieszczeń przewidzianych do realizacji zadania, np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, wykazanie prawa własności (załącznik obowiązkowy w sytuacji gdy wymaga tego zakres merytoryczny zadania),

6)    oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów lokalowych, rzeczowych (w tym sanitarnych) gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także obowiązujących standardów technicznych i przepisów prawa w zakresie realizacji zadania (załącznik obowiązkowy w sytuacji gdy wymaga tego zakres merytoryczny zadania),

7)   informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z oświadczeniem, że wskaźnik zatrudnienia określony w ofercie zapewni prawidłową organizację pracy, w tym bezpieczeństwo i indywidualną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz, że zadanie realizowane będzie za pomocą osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe, w sposób zapewniający – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie wiedzą – osiągnięcie właściwych celów zadania,

8)   oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON (w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego oraz innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,

9)   oświadczenie, że Podmiot nie otrzymał dofinansowania ze środków PFRON na to samo zadanie (w tym z samorządu województwa) i tym samym na realizację danego zadania nie zawarł żadnej umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,

10) listę osób stanowiących grupę adresatów zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

5.            Wszystkie załączniki dołączane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli u Oferenta albo inną osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta  (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonano potwierdzenia).

6.            Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

7.            Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

8.            Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9.            Uprawnieni Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a)   jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne Podmioty,

b)   sposób reprezentacji Podmiotów wobec Zleceniodawcy.

10.          Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

 

V.            TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

1.            Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2.            Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.170.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3.            Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert w szcególności:

a)      ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta,

b)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,

d)      uwzględnia planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)      uwzględnia planowany przez Oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych u Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.            Nie będą rozpatrywane oferty:

-      złożone przez Podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

-      złożone po terminie.

5.            Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

6.            Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1)   odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2)   przesunięcia terminu składania ofert,

3)   zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

7.            Decyzję o przyznaniu dotacji Prezydent Miasta podejmie do dnia 29.05.2015r.

8.            Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

9.            Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty,

2)   żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.          WYNIKI KONKURSU.

1.            Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska. bip.info.pl),

2)   na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska  (www.ruda-sl.pl),

3)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

4)   na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

2.            Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3.            Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4.            Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

5.            Dotacja będzie przekazana w jednej transzy na wskazany w ofercie rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia wskazanego w umowie jako termin rozpoczęcia realizacji zadania.

6.            Wybrani Oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w terminie określonym w umowie.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz - tel. 32-344-03-23 wew. 375 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rudy Śląskiej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.04.2015 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:28.04.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.05.2015 00:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 113