ZOP.0901.131.2015.IS

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 17 ust.1 pkt 3, art. 48 ust.1 i 2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm).

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I. RODZAJ ZADANIA:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Tytuł zadania:

Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska.

2. Miejsce realizacji zadania.

Miasto Ruda Śląska lub inna miejscowość w odległości do 100 km.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości: 139 840 zł (słownie: stotrzydzieścidziewięćtysięcyosiemsetczterdzieścizłotych)

Dotacja przyznawana jest na podstawie przewidywanej liczby osobodni a rozliczana według faktycznie zrealizowanych osobodni pobytu.

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2014  (I – X) wyniosły –       147 298,36 zł,

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2014  (XI – XII) wyniosły –      25 150,00 zł,

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2015  (I – V) wynosiły –         87 580,00 zł.

4. Termin realizacji.

Zadanie będzie realizowane w okresie: od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r.

5. Cel zadania.

Celem zadania jest udzielanie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom bezdomnym (w tym niepełnosprawnym), podejmowanie działań mających na celu przywracanie do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

W ramach realizowanego zadania Oferent zapewnia osobom bezdomnym:

1. całodobowe schronienie w odpowiednich warunkach lokalowych, gwarantujących bezpieczeństwo osób korzystających, w tym zapewnienie miejsca do spania – łóżka, poduszki, kołdry, prześcieradła,

2. trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący – przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, z pełnowartościowych produktów o wartości kalorycznej jednego posiłku odpowiedniej dla osób dorosłych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dietetycznych Oferent zobowiązany jest do wykazania/wyodrębnienia kosztów wyżywienia w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (p.IV.1 oferty),

3. odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach,

4. możliwość korzystania z łazienki z ciepłą i zimną wodą oraz toalety,

5. możliwość wyprania odzieży i bielizny,

6. miejsce do złożenia rzeczy osobistych na czas pobytu,

7. co najmniej podstawowe środki czystości tj. mydło, szampon, proszek do prania, papier toaletowy, ręcznik itp.,

8. niezbędną odzież dostosowaną do pory roku – dla osób jej pozbawionych,

9. właściwy nadzór kadry, gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia, w tym odpowiednią opiekę dla osób niepełnosprawnych, o ile jej wymagają, oraz przestrzeganie regulaminu placówki,

10. utrzymywanie w stałej gotowości (kadrowej, rzeczowej i technicznej) miejsc noclegowych.

Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany będzie do udzielania osobom bezdomnym, w zależności od potrzeb, pomocy w wychodzeniu z bezdomności, min. poprzez:

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w dostępie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
  • podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia,
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wyrobieniu niezbędnych dokumentów, uzyskaniu świadczeń, w szczególności z pomocy społecznej oraz z ubezpieczeń społecznych itp.,
  • prowadzenie działań wspierających mających na celu kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego itp.
  • pomoc psychologiczną i/lub terapeutyczną,
  • monitorowanie wykonywania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, szczególnie wspieranie osób aktywnie uczestniczących w wychodzeniu z bezdomności.

7. Adresaci zadania.
 

Adresatami zadania są mężczyźni bezdomni a także zagrożeni bezdomnością (w tym osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymagające opieki osób trzecich w codziennej egzystencji) kierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Przewidywane potrzeby w zakresie udzielania schronienia: co najmniej 20 miejsc (w tym co najmniej 8 dla osób niepełnosprawnych). Szacunkowa liczba osobodni co najmniej 3680.

Oferent powinien wykazać w części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” liczbę przewidzianych adresatów zadania.

8. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji.

1. Za kwalifikowane uznaje się wydatki (koszty) niezbędne do realizacji zadania i zgodne z zasadami rzetelnej gospodarki finansowej. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją  zadania publicznego, w tym:

1) koszty merytoryczne, między innymi na: wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) pracowników zaangażowanych w realizację zadania, badania okresowe pracowników, wyżywienie, środki czystości (w tym: środki higieny osobistej, środki medyczne i opatrunkowe itp), odzież, ręczniki, pościel.

2) koszty obsługi zadania publicznego, między innymi na: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację zadania, media, usługi, obsługę administracyjno – finansową.

2. Zleceniodawca zastrzega, że przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu są możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Zleceniodawcy.

9. Warunki dotyczące realizacji zadania:

1. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

1) świadczenia usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne (soboty, niedziele i święta),

2) zapewnienia co najmniej 20 miejsc noclegowych, w tym co najmniej 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych,

3) przyjmowania osób wyłącznie na podstawie  uzgodnień z pracownikiem socjalnym Działu Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, popartych następnie decyzją administracyjną,

4) egzekwowania od osób przebywających w schronisku zakazu spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

5) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w szczególności w zakresie zaleceń Ośrodka dotyczących indywidualnej sytuacji osób korzystających ze schronienia. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do informowania pracownika socjalnego na bieżąco o wszelkich zmianach w sytuacji osób korzystających z pomocy,

6) współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób bezdomnych, w szczególności z Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia,

7) realizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, bezpieczeństwa żywności i żywienia,

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez kadrę Zleceniobiorcy osobom trzecim w szczególności podopiecznym lub w ich mieniu,

9) prowadzenia dokumentacji działań realizowanych w ramach zadania, w szczególności ewidencji osób objętych pomocą.

2. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do składania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po upływie każdego miesiąca, w terminie do 5 dnia miesiąca następnego zestawienia faktycznie wykorzystanych osobodni, stanowiącego podstawę do naliczenia wysokości kolejnych transz dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do ogłoszenia.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się efektywnie wykorzystywać miejsca noclegowe, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności.

4. Przewidywane potrzeby w zakresie udzielania schronienia: co najmniej 20 miejsc (w tym co najmniej 8 dla osób niepełnosprawnych). Szacunkowa liczba osobodni co najmniej: 3680.

5. Dotacja będzie przekazywana w transzach, nie rzadziej niż co miesiąc na wskazany w ofercie rachunek bankowy. Pierwsza transza - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w wysokości stanowiącej iloczyn 31 dni (ilość dni w lipcu), kosztu osobodnia (z uwzględnieniem jego zróżnicowania dla osób niepełnosprawnych) oraz wynikającej z oferty ilości adresatów zadania (w podziale na bezdomnych i niepełnosprawnych). Kolejne transze dotacji będą przekazywane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dotacją obliczoną w sposób, o którym mowa powyżej (z uwzględnieniem adekwatnej ilości dni w miesiącu kalendarzowym) oraz kwotą dotacji niewykorzystanej w poprzednim miesiącu.

6. Kwota dotacji, o której mowa w cz. II.3 ogłoszenia wskazuje maksymalny zakres świadczenia Zleceniodawcy z tyt. dotacji, określony przy założeniu pełnego wykorzystania wszystkich osobodni pobytu w okresie realizacji zadania, natomiast dotacja będzie przekazywana i rozliczana w oparciu o faktycznie zrealizowane osobodni pobytu, na zasadach określonych w umowie.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zwrócić się o umieszczenie w tym samym czasie większej ilości osób, niż określona w ofercie (dotyczy wyłącznie Oferentów dysponujących większą ilością miejsc, niż zaoferowana w ofercie). Umieszczenie takie wymaga jednak zgody Zleceniobiorcy. Umieszczenia następują zawsze w ramach kwoty dotacji na dany rok budżetowy oraz ilości przewidzianej na ten rok osobodni. Na zasadach określonych powyżej dopuszcza się także zmiany w zakresie ilości umieszczonych osób (stosunku ilości osób niepełnosprawnych do pozostałych).

Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej, a także wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi bezdomnych, w tym normującymi obowiązki zapewnienia im bezpieczeństwa. Zleceniobiorca odpowiada także za poszanowanie reżimu prawnego ochrony danych osobowych co do wszelkich danych pozyskanych i utrwalonych w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nadto zwolnić Zleceniodawcę z obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Zleceniodawcy z roszczeniem, dla którego podstawę stanowi jakiekolwiek zdarzenie pozostające w związku z umową oraz odpowiedzialny jest za to, że osoby trzecie nie będą żądały od Zleceniodawcy jakiegokolwiek świadczenia.

10. Oferenci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

1. Odpowiednie, zgodne z przepisami prawa, zasoby lokalowe i rzeczowe. Oferent musi wykazać, że dysponuje lokalem, posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności), gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia. Obiekt ma być dostosowany do obowiązujących standardów technicznych dla tego typu funkcji (cz. IV pkt. 5 ogłoszenia - załączniki nr 5,6).

2. Odpowiednie zasoby kadrowe – niezbędne do realizacji zadania. Oferent musi wykazać, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania w liczbie zapewniającej należyte i terminowe świadczenie usług. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, w sposób zapewniający osiągnięcie celu zadania. Wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa (cz. IV pkt. 5 ogłoszenia -załącznik nr 7).

3. Preferowane: doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

11. Udział środków własnych w zadaniu.

Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny, który umożliwi właściwe wykonanie zadania w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, 41 - 709 Ruda Śląska w terminie do 25.06.2015 roku do godz. 8:00, z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska. Nie otwierać przed 25.06.2015r,, godzina 8:00”. Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginał (oferta wraz z załącznikami) oraz kopia (oferta). W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska.bip.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.ruda-sl.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wykazujący status prawny Oferenta i prowadzonej przez niego działalności,

2) statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Oferenta z typem realizowanego zadania,

3) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile umocowanie do działania w imieniu Oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta/ów,

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowania pomieszczeń przewidzianych do realizacji zadania (np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, wykazanie prawa własności),

6) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów lokalowych, rzeczowych (w tym sanitarnych) gwarantujących bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia, dostosowanych do obowiązujących standardów technicznych i przepisów prawa w zakresie realizacji zadania,

7) informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia,

8) projekt regulaminu lub regulamin korzystania ze schronienia,

9) rekomendacje w zakresie wykonywania zadań tego samego lub podobnego rodzaju (dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju).

6. Wszystkie załączniki dołączane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli u Oferenta albo inną osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta  (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonano potwierdzenia).

7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Uprawnieni Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty,

b) sposób reprezentacji podmiotów wobec Zleceniodawcy.

11. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.170.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert m.in.:

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,

d) uwzględnia planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) uwzględnia planowany przez Oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych u Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Nie będą rozpatrywane oferty:

  • złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,
  • złożone po terminie.

5. Komisja Konkursowa opiniuje oferty i przedkłada je Prezydentowi Miasta.

6. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) przesunięcia terminu składania ofert,

3) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta - do dnia 30.06.2015r.

8. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

9. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VI. WYNIKI KONKURSU

1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska. bip.info.pl),

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.ruda-sl.pl),

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

d) na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy co do zasady zgodnej z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Niniejsze ogłoszenie będzie stanowiło załącznik do umowy.

5. Wybrani Oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminach określonych w umowie.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Starowicz – 32-344-03-23 wew. 375

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska\".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.06.2015 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.06.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.10.2015 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 145