PZ.6721.1.2013

AU.6721.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

  • w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie:

-           uchwały nr PR.0007.199.2014 z dnia 30 października 2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej,

-           uchwały nr 1026/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Ignacego Kaczmarka,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w dniach od 1.07.2015 r. do 29.07.2015 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8:00–16:00, czw. 8:00-18:00, pt 8:00-14:00).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w pok. nr 213.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, lub na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska –tel. 32 2449000 w. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyłożenie projektów zmian MPZP w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej oraz I.Kaczmarka.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.06.2015 17:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:19.06.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.06.2015 17:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 209