Bartosz Pilny 07.09.2015 12:31 wersja do wydruku

Udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od opłat rocznych z tytułu użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Ruda Śląska

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 4.11 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty:

a. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b. informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty skompletowania niezbędnych dokumentów.

 

Uwagi

- pod pojęciem skompletowania niezbędnych dokumentów rozumie się uzyskanie niezbędnych informacji od wydziałów merytorycznych dotyczących ewentualnych zaległości oraz zawartych porozumień itp. jak i przedłożenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezbędnych zaświadczeń i informacji.

- bonifikata, może zostać udzielona na wniosek użytkownika wieczystego tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a. w okresie ostatnich 3 lat, licząc od daty złożenia wniosku, użytkownik wieczysty uiszczał terminowo opłatę roczną należną za nieruchomość objętą wnioskiem i nie posiadał zaległości z tego tytułu,

b. użytkownik wieczysty nie posiada zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska, także z innych tytułów niż wymienione w pkt 2a,

c. nie zostało zawarte porozumienie (ugoda) pomiędzy Miastem Ruda Śląska a użytkownikiem wieczystym, dotyczące rozłożenia zadłużenia względem Miasta na raty lub odroczenia terminu płatności,

d. nie została wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska decyzja o odroczeniu użytkownikowi wieczystemu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty albo o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej; dotyczy również opłat oraz niepodatkowych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- nowa wysokość  opłaty rocznej (uwzględniająca udzieloną bonifikatę) obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym bonifikata została udzielona.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 9 marca 2015 r. poz. 1290

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 2211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od opłat rocznych z tytułu użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.09.2015 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 15:11