ZOP.0901.260.2015.IS

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.163 z późn. zm.), art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

  Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 2. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 3. Tytuł zadania:

„Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”

 1. Miejsce realizacji zadania.

  Miasto Ruda Śląska.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

 

Na dofinansowanie realizacji zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości: 181 378,00 zł (słownie:  stoosiemdziesiątjedentysięcytrzystasiedemdziesiątosiemzłotych),
 z czego:

- w roku 2015: 25 911,00 zł,

- w roku 2016: 155 467,00 zł.

 

Wysokość dotacji na rok 2016 zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2016. Wysokość dotacji jak również liczba dotowanych miejsc może ulec zmianie - ostateczna wysokość uzależniona będzie od wysokości odpłatności mieszkańca domu oraz wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

 

Koszty zadania tego samego rodzaju w roku 2014 i 2015 wyniosły: brak zadań tego samego rodzaju.

Na terenie Miasta działa Dom Pomocy Społecznej, który realizuje zadanie pod nazwą „„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (85 osób)”, koszty realizacji zadania wynoszą:

Podmiot realizujący zadanie

Koszt realizacji zadania (w zł)

2014

2015 ( I – VIII)


OŚRODEK ŚWIĘTA ELŻBIETA 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Ruda Śląska 41 – 700  ul. Wolności 30

1 975 204,81 zł

w tym dotacja Wojewody:

453 352,00 zł

1 318 877,72 zł

w tym dotacja Wojewody:

270 520,00 zł

 

 1. Termin realizacji zadania:

  Zadanie będzie realizowane w okresie: od 1 listopada 2015r. do 31 grudnia 2016r.

 2. Cel zadania.

  Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 

 3. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

  Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

  Dom świadczy usługi:

 4. w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:

 5. miejsce zamieszkania,

 6. wyżywienie,

 7. odzież i obuwie,

 8. utrzymanie czystości.

   

 9. usługi opiekuńcze, polegające na:

 10. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

 11. < >

  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

   

 12. usługi wspomagające, polegające na:

 13. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

 14. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

 15. umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

 16. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

 17. stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

 18. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości,

 19. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do tego usamodzielnienia,

 20. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

 21. finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 22. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tychprawach,

 23. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

   

  Wymogi dotyczące szczegółowej organizacji  domów pomocy społecznej oraz sposób funkcjonowania i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy, tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.163 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964).

   

 24. Adresaci zadania.

  Adresatami zadania są osoby wymagające całodobowej opieki,  z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

  Oferent powinien wykazać w części III.10 oferty – „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” liczbę przewidzianych adresatów zadania.

   

 25. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji.

   

 26. Za kwalifikowane uznaje się wydatki (koszty) niezbędne do realizacji zadania i zgodne z zasadami rzetelnej gospodarki finansowej. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją  zadania publicznego, w tym:

   

 27. koszty merytoryczne, między innymi na: wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) pracowników merytorycznych zaangażowanych w realizację zadania, badania okresowe pracowników, wyżywienie mieszkańców domu, materiały do terapii zajęciowej, ubezpieczenie, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, szkolenia.

 28. koszty obsługi zadania publicznego, : wynagrodzenie pozostałych pracowników związanych z realizacją zadania (np. księgowa, kadrowa), media, usługi.

 29. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji, między innymi na: doposażenie lokalu, drobne remonty.

   

 30. Zleceniodawca zastrzega, że przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu są możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Zleceniodawcy.

   

 31. W kosztorysie Zleceniobiorca winien wyodrębnić kalkulacje kosztów pracy pracowników (odrębnie merytorycznych i pozostałych), w tym również zatrudnionych w pozapracowniczych formach zatrudnienia (wymiar etatu/liczba godzin miesięcznie i średnie wynagrodzenie miesięczne (wraz z kosztami obciążającymi pracodawcę)/stawka za godzinę pracy).

 

 1. Kosztorysy należy sporządzić osobno dla każdego roku realizacji zadania oraz zbiorczo na lata 2015 - 2016.

 

 1. Warunki dotyczące realizacji zadania:

   

 2. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

 3. pobierania od gmin, z których osoby zostały skierowane do Domu oraz osób, o których mowa w przepisie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, opłat za pobyt w Domu – zgodnie z obowiązującymi decyzjami o odpłatności oraz podejmowania wszelkich dozwolonych prawem działań w celuskutecznego ich pobrania,

 4. odpowiedniego dokumentowania pobieranej od mieszkańców Domu odpłatności za pobyt w Domu tj. każdorazowego potwierdzania pobranej kwoty na kwitariuszu, którego oryginał powinien zostać przekazany wpłacającemu, natomiast jego kopia powinna być przechowywana przez Zleceniobiorcę i przedstawiana do wglądu podczas kontroli,

 5. systematycznego składania w terminie do 5-tego każdego miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informacji o domu pomocy społecznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia.

 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 7. Zleceniobiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez kadrę Zleceniobiorcy osobom trzecim w szczególności podopiecznym lub w ich mieniu.

   

Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Zleceniobiorca odpowiada także za poszanowanie reżimu prawnego ochrony danych osobowych co do wszelkich danych pozyskanych i utrwalonych w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nadto zwolnić Zleceniodawcę z obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Zleceniodawcy z roszczeniem, dla którego podstawę stanowi jakiekolwiek zdarzenie pozostające w związku z umową.

 

 1. Oferenci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

   

 2. Odpowiednie, zgodne z przepisami prawa, zasoby lokalowe i rzeczowe. Oferent musi wykazać, że dysponuje lokalem, posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności), gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańcom domu. (cz. IV pkt. 3 ogłoszenia - załączniki nr 6,7),

 3. Odpowiednie zasoby kadrowe. Oferent musi wykazać, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania w liczbie zapewniającej profesjonalne i terminowe wykonanie zadania; posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodny z przepisami prawa. Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, w sposób zapewniający osiągnięcie celu zadania. Wymagane kwalifikacje - zgodnie z przepisami prawa. (cz. IV pkt. 3 ogłoszenia  - załącznik nr 8 i 9).

  Każdorazowa zmiana w zatrudnieniu pracowników merytorycznych wymaga poinformowania Zleceniodawcy. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników merytorycznych (także zatrudnionych w formach niepracowniczych) wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca winien pisemnie wykazać potrzebę i celowość dokonania zmiany. 

 4. Preferowane: doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

   

 5. Udział środków własnych w zadaniu.

  W przewidywanych źródłach finansowania zadania publicznego należy wykazać przewidywane wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego. Zleceniodawca podaje, że wpłaty i opłaty
  te dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku prowadzonym dla 85 osób wynosiły:
  w 2014 roku: 1 227 768,74 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku: 513 569,47 zł.

 6. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

 2. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, 41 - 709 Ruda Śląska w terminie  do  22 października 2015r.  do godz.8.30, z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pt. „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.  Nie otwierać przed 22 października 2015r.  do godz.8.30” .

Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginał (oferta wraz z załącznikami) oraz kopia (oferta).  W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

 1. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska.bip.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska (www.ruda-sl.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

 2. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

 

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wykazujący status prawny Oferenta i prowadzonej przez niego działalności,

 2. statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Oferenta z typem realizowanego zadania,

 3. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile umocowanie do działania w imieniu Oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

 4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta/ów,

 5. zezwolenie Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,

 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowania pomieszczeń przewidzianych do realizacji zadania (np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, wykazanie prawa własności),

 7. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów lokalowych, rzeczowych gwarantujących bezpieczeństwo mieszkańcom domu, wymaganych dla danego typu domu,

 8. informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,

 9. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego, zgodnego z przepisami prawa wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 10. regulamin Domu Pomocy Społecznej – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964).

 11. Wszystkie załączniki dołączane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli u Oferenta albo inną osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta(imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonano potwierdzenia).

 12. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

 13. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 15. Uprawnieni Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

 16. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty,

 17. sposób reprezentacji podmiotów wobec Zleceniodawcy.

 18. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

   

 19. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

 20. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 21. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.170.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015Zarządzeniem Nr SP.0050.2.466.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członkakomisji konkursowej.

 22. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert między innymi:

 23. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta,

 24. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 25. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,

 26. uwzględnia planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 27. uwzględnia planowany przez Oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 28. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych u Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 29. Nie będą rozpatrywane oferty:

 30. złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

 31. złożone po terminie.

 32. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

 33. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 34. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 35. przesunięcia terminu składania ofert,

 36. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 37. Decyzję o przyznaniu dotacji Prezydent Miasta podejmie do dnia: 30 października 2015 roku.

 38. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

 39. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

 40. nie złożono żadnej oferty,

 41. żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 42. WYNIKI KONKURSU.

 43. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się:

 44. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl oraz www.rudaslaska. bip.info.pl),

 45. na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska(www.ruda-sl.pl),

 46. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

 47. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

   

 48. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 49. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 50. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Niniejsze ogłoszenie będzie stanowiło załącznik do umowy.

 51. Dotacja będzie przekazywana w miesięcznych transzach wyliczanych na podstawie danych wykazanych w załącznikach 1 i 2 na wskazany w ofercie rachunek bankowy. Pierwsza transza - w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.

 52. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminach określonych w umowie.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Starowicz - tel. 32-344-03-23 wew.333

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Zabezpieczenie pięciu miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.09.2015 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystian Morys
Data na dokumencie:30.09.2015
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.10.2015 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 116