Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz 1.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu

- projekt zagospodarowania obejmujący sąsiednie nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (w przypadku gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie),

- pozytywna opinia właściwego konserwatora zabytków (w przypadku obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską),

- pozytywna opinia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w przypadku odstępstwa dotyczącego wymagań higienicznych i sanitarnych)

- w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

       - ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej (w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej)

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, w tym terminu uzyskiwania upoważnienia właściwego ministra.

Uwagi

- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dopuszczalne jest wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach

- odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych a także stanu środowiska

- odstępstwo należy uzyskać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianą pozwolenia na budowę, a postanowienie o udzieleniu odstępstwa od przepisów winno być dołączone do akt postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

- inwestycja, dla której inwestor uzyska odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych, może uzyskać zgodę budowlaną wyłącznie w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę – nie ma możliwości zgłoszenia robót budowlanych z odstępstwem od przepisów

- udzielenia odstępstwa nie dopuszcza się w przypadkach rozpoczęcia lub/i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy Prawo budowlane (np. samowola budowlana)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie dotyczące odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie służy zażalenie. Dopuszczalne jest w tym zakresie wniesienie odwołania od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.07.2021 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:06.07.2021 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 506