Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz 1.8 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- 6 egzemplarzy mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać wraz z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:2000 (inwestycje liniowe) z podaniem odległości od granic działek i podstawowych wymiarów,

- dokumenty potwierdzające zapewnienie dostawy niezbędnych mediów,

- uzgodnienie sposobu odprowadzana ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej,

- opis danych charakteryzujących wpływ inwestycji na środowisko (jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598 zł

 W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Z opłaty zwolnione jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

65 dni od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Miesiąc od daty wszczęcia postępowania, a w  przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące (decyzja o ustaleniu warunków zabudowy)

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwagi

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wydaje się dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji. 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191, 3192.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.10.2015 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.07.2021 12:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 631