Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE

 

Miejsce i tryb złożenia dokumentów

Zawiadomienie w formie pisemnej można złożyć wybierając jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 • wysłać pocztą - na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 • wysłać za pomocą faksu, pod numer faksu 32 342 36 00

Zawiadomienie ustne do protokołu można złożyć w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, ul. Gen. Hallera 61 - w godzinach pracy Urzędu.

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie winno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z organizatorem;

 • w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, numer PESEL tej osoby albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadajęcej numeru PESEL), adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 • określenie celu zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

 • datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,

 • przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

 

Uwagi

 • wskazany tryb zgłoszenia dotyczy w szczególności zamiaru zorganizowania zgromadzenia, które może powodować utrudnienia w ruchu drogowym, zmianę organizacji ruchu (np. forma przemarszu uczestników),
 • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zgromadzenia publicznego następuje nie później, niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia,
 • w przypadkach określonych w ustawie może być wydana decyzja o zakazie zgromadzenia; decyzję o zakazie zgromadzenia organ publikuje niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, w menu przedmiotowym Zgłoszenia Zgromadzeń.
 • w przypadku korzystania w czasie zgromadzenia z dróg w sposób szczególny, konieczne jest uzyskanie w Wydziale Dróg i Mostów zezwolenia w trybie art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Tadeusza Kościuszki 15, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 631)

 

Kontakt

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej

infolinia: 800-158-800

tel. 32-24-86-359

fax 32-34-23-600

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie (zwykłe) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.02.2022 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.03.2022 09:10

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 499