Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1754)  

Do dnia 31 października 2021 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 
Do dnia 31 października 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.
 
Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy.


Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organowi gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia jest obowiązany poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu.

Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Przedstawiciel wojewody, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, albo przedstawiciel organu gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 tej ustawy jest obowiązany do uwzględnienia wymogów określonych w ust. 1-3 oraz uwarunkowań wynikających z opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, o której mowa w ust. 5.

.....................................................

 

W niniejszym katalogu udostępniono informacje o możliwych sposobach zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodatkowych informacji o postępowaniach prowadzonych w trybie zwykłym lub uproszczonym udziela

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej

infolinia: 800-158-800

tel. 32-24-86-359

fax 32-34-23-600

e-mail: wzk@ruda-sl.pl

 

Zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty powstające w trakcie prowadzenia postępowania udostępnione są w katalogu „Zgłoszenia zgromadzeń”

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o sposobach zawiadomienia
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.10.2021 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:01.10.2021 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 890