W niniejszym katalogu udostępniane będą petycje oraz informacje o sposobie ich załatwienia.
 

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Tetkowska - 32-244-90-00 do 10 wew. 1220

-----------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu załatwienia złożonej petycji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie ujawnienia w BIP imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za zgodą o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych tj. imię i nazwisko mogą być czytelnicy BIP – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na ujawnienie w BIP Pani/Pana danych osobowych. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą wieczyście.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku wyrażenia zgody na publikację w BIP Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

8. Podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji jest wymogiem ustawowym – jeśli nie poda Pani/Pan tych danych petycja pozostanie bez rozpoznania.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Petycje
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.03.2022 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.03.2022 08:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 3873