wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.01.2016 15:21

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 2016 roku na terenie Miasta Ruda Śląska jest świadczona w połowie przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, a połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych w lokalach pozostających w zasobach Miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna – co do zasady – w połowie tych punktów będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w drugiej połowie - za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

 4. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

 5. przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ,

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 6. która ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 8. kobiecie w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2017 roku dotację w wysokości 375 624,00 złotych.

Dodatkowych informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Harczyńska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3131

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2016 15:21