wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.01.2016 15:21

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32/ 248 68 00.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska będzie przyjmował zapisy na rok 2019 r. od dnia 10 grudnia 2018 r.

Od 01 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32/ 248 68 00.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 2016 roku na terenie Miasta Ruda Śląska jest świadczona w połowie przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, a połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych w lokalach pozostających w zasobach Miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna – co do zasady – w połowie tych punktów będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w drugiej połowie - za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

 4. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

 5. przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ,

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 6. która ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 8. kobiecie w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2017 roku dotację w wysokości 375 624,00 złotych.

Dodatkowych informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Harczyńska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3131

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2016 15:21