AGN.6871.1.000055.2013

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Mikołowskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem   na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 156 m2, stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Mikołowskiej, obejmujące tworzące całość gospodarczą działki zapisane na karcie mapy 2, obręb Stara Kuźnia, oznaczone numerami geodezyjnymi:   

- 2858/74  o powierzchni 117 m2, KW nr GL1S/00017772/2,

- 2859/77 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00017785/6. 

W działach I-SP ww. ksiąg wieczystych figurują wpisy dot. uprawnień wynikających z praw ujawnionych w dz.III innej księgi wieczystej. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne   od wpisów.

Ww. działki są objęte umową dzierżawy nr UM/126/AG/35/DP-D/2014 do dnia 31.01.2017 r.  Nabywca w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego. 

Nieruchomości (poza prawem dzierżawcy) są wolne od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.12.2015 r.  

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.   ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm.

ww. działki stanowią tereny lasów i zadrzewień obejmujące istniejące lasy, zadrzewienia oraz  tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia (symbol planu ZL1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem ZL1.      

3. Zbywane działki o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, położone w sąsiedztwie terenów lasów i zadrzewień, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej są niezabudowane, porośnięte trawą, częściowo ogrodzone (nakłady dzierżawcy). Dojazd z drogi publicznej ul. Mikołowskiej do ww. działek odbywać się będzie gminnymi działkami nr: 1508/69, 1501/77, 1499/77, 1489/74, 1486/78

na zasadach ogólnych oraz przez działkę nr 1496/76 stanowiącą własność osób fizycznych, na której została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu   przez każdoczesnych właścicieli działek gruntu nr 2859/77 – GL1S/00017785/6 i 2858/74 – GL1S/00017772/2- obecnie Gminy Miasta Ruda Śląska.  

W celu lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania   do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

W rejonie przedmiotowych nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowa – o średnicy 40 mm ułożona w rejonie ulicy Mikołowskiej, z której może nastąpić doprowadzenie wody; 

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas terenu wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,    

- gazowa - gazociąg średniego ciśnienia DN 32 PE, 

- elektroenergetyczne – w tym linia napowietrzna 110 KV relacji Halemba-Lech i linia napowietrzna 110 KV relacji Halemba-Walenty; istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

    PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej planuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mikołowskiej, do czasu jej wybudowania ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego (uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Sląskiej).

     W przedmiotowym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta, w związku z czym należy odwodnić nieruchomości poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Jednocześnie należy rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Wykonanie urządzeń wodnych, tj studni chłonnych, zbiornika retencyjnego z przepuszczalnym dnem oraz odprowadzanie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przyjęty sposób rozwiązania odwodnienia na danej działce nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienie terenu należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

     Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

    Na powyższym terenie brak jest infrastruktury ciepłowniczej.  

    Działka położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym w okresie koncesyjnym, tj. do 09.10.2021 r., prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego; prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax= 1,2 m; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia

    górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a < 80 mm/s2;

     stosunki wodne mogą ulec zmianie; nie występują złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki

   mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, np. wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe; w rejonie obejmującym przedmiotowe nierucho-

     mości występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie  

  koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu.  

     Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących  z inwestycją. Usunięcie drzew i krzewów -  za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust.1 ustawy z 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn .zm.) - mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew  i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości). Nieruchomości podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz.U.2013. 1205  tekst jedn.z późn.zm.).

       Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się strefa Wo obserwacji archeologicznej, obejmująca obszar potencjalnego występowania znalezisk archeologicznych.

         Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie

    zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,  po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.   

    Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmio -  towym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.     

      Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy  na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione

   na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.       

    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, 

    bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 

     Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.223) zapoznać z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz 

   uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne  do przystąpienia do przetargu.

     Cena wywoławcza (netto) do przetargu  wynosi 12.000,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki 23%  

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda   Śląska, plac Jana Pawła II 6.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

  a) dokonanie w terminie do dnia 09.02.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł  z dopiskiem "wadium –Mikołowska” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628          ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;   

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,   w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;     

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia                 o przetargu  i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami,                    m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZL1,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia  24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),  

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 - pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości za cenę ustaloną  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność 

  majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób  

  prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), 

- pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia   w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania

skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.  

7. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej    i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem (za datę zapłaty

przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane  ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów,  a następnie do uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej w toku odrębnego postępowania administracyjnego,  

b) wystąpienia o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu,  po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,   

d) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie 60 dni  od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1774),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

 zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.z 2014 r., poz.1490),

kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała: Bożena Skiba - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Mikołowskiej (nr.dz.2858) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.01.2016 15:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.01.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.03.2016 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 132