AGN.6871.1.92.2013

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU PRZY ULICY OLIMPIJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAGOSPODAROWANIE ZGODNE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Olimpijskiej, stanowiące działki nr:

- 277/6 o powierzchni 775 m², użytek Bz, obręb Halemba, karta mapy 2, GL1S/00032712/5 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów)

- 4425/216 o powierzchni 723 m², użytek Bz, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00001132/9 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka nr 4425/216 i część działki nr 277/6 stanowią tereny sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia sportu i rekreacji wraz z terenami zielonymi, ciągami pieszymi i rowerowymi, realizację imprez masowych (symbol planu US1), działka nr 277/6 częściowo stanowi również  teren zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami US1 i ZI1.

 

3. Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod usługi sportu, zabudowy mieszkaniowej, autostrady A-4 i stawu, posiadają nieregularny kształt, są porośnięte drzewami i krzewami. Opisane działki w przeszłości stanowiły część kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego „Zdebel”.

Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Dojazd do ww. terenu może odbywać się z drogi publicznej ulicy 1 Maja poprzez drogę wewnętrzną ulicę Olimpijską zlokalizowaną na działkach nr: 3876/216 i 2676/216 – KW nr GL1S/00003373/4, 3887/216 - KW nr GL1S/00047891/1, 4426/216 – KW nr GL1S/00001132/9, 278/6 – KW nr GL1S/00032712/5, po których dojazd może dobywać się na zasadach ogólnych oraz poprzez działkę nr 3010/240 – KW nr GL1S/00049421/0 (w części zajętej jezdnią ulicy Olimpijskiej) - pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego na przejazd. Wyżej wskazaną propozycję dojazdu można również rozszerzyć o działkę nr 198/6, stanowiącą również w części jezdnię ulicy Olimpijskiej, pod warunkiem uzgodnienia tego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Lokalizowanie obiektów budowlanych na przedmiotowych gruntach, w kontekście przepisu art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) należy uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządcą autostrady A-4.

Działki nr: 277/6 i  4425/216 objęte są umową użyczenia Nr 1 z dnia 12.02.2009 r. zawartą, pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowa umowa zostanie rozwiązana.

Przez nieruchomości  przebiegają sieci:

- energetyczne,

- wodociągowe – w tym przez działkę nr 4425/216 sieć o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa – o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody (alternatywnie doprowadzenie wody  może nastąpić z projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm, po uprzednim uzyskaniu zgody jego właściciela na włączenie),

- kanalizacyjne - o średnicy  300 mm i 630 mm, ułożone wzdłuż ulicy Polnej, do których można odprowadzać ścieki bytowe; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia (alternatywnie odprowadzanie ścieków  może nastąpić do projektowanej sieci kanalizacyjnej po uprzednim uzyskaniu zgody jego właściciela na włączenie),

- kanalizacja deszczowa – nie będąca  własnością Miasta Ruda Śląska, w związku z czym ewentualne odprowadzanie wód opadowych należy uzgodnić z jej właścicielem, tj. Generalną Dyrekcją Dróg i  Autostrad.

Rozwiązanie  gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie terenu i połaci dachowych należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Treścią  służebności będzie:

a) prawo lokalizacji sieci wodociągowej na działce 4425/216 pod powierzchnią gruntu,

b) prawo nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci wodociągowej w celu jej prawidłowej eksploatacji,

c) zobowiązanie do pozostawienia, wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie  posiada żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki; dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

Polska Spółka Gazownictwa – Rejon Dystrybucji w Rudzie Śląskiej eksploatuje sieć gazową niskiego ciśnienia, położoną w rejonie ul. Kąpielowej.

Orange Polska Hurt z siedzibą w Gliwicach nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych na przedmiotowym terenie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w przedmiotowym terenie nie posiada  infrastruktury ciepłowniczej i nie ma możliwości podłączenia do sieci  i dostawy ciepła systemowego dla mającej postać na tym obszarze zabudowy.

Zgodnie z opinią KWK „Halemba-Wirek” istnieje możliwość wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość  położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym prognozuje się wystąpienie drugiej (II) kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu wynoszą Wmax = 1,0 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 200 mm/s2, stosunki wodne  mogą ulec zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej (inwestycji, nieruchomości), np. wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe.

W rejonie obejmującym przedmiotową (inwestycję, nieruchomość) występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje zmianę kategorii deformacji terenu.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowej nieruchomości; zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 4 lit. b  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz.

Usunięcie drzew i krzewów  - za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.627 z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości). Należy rozważyć możliwość zachowania zieleni rosnącej od strony południowej, celem zachowania pasa zieleni izolacyjnej od strony autostrady A4.

Na terenach akustycznie chronionych należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do celów grzewczych ewentualnych obiektów spełniających  funkcje publiczne należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła.

Przy obiektach należy zaprojektować miejsca parkingowe.

Należy wystąpić do poszczególnych dostawców mediów i wstępną informację w sprawie możliwości  i warunków  ich dostaw (energia elektryczna, gaz, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków) do zbywanych nieruchomości na cele planowane przez przyszłego nabywcę.

Ewentualna budowa nowego oświetlenia na przedmiotowych działkach obciąża kosztem i staraniem przyszłego właściciela.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  dla inwestycji  mogących pogorszyć stan środowiska należy prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami  o ochronie środowiska.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

            Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób trzecich (z wyłączeniem obowiązującej umowy) oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.  

           Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26.01.2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecało wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomościach. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

- działka nr 277/6        -  33.000,00 zł,

- działka nr 4425/216  -  31.000,00 zł.

 Ceny działek  ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 29.02.2016 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dla dz. nr 277/6        – 1.700,00 zł,

- dla dz. nr 4425/216  – 1.600,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – działka nr ....” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem US1 i ZI1,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

- dla działki nr 277/6       -  330,00 zł,

- dla działki nr 4425/216 -  310,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

                Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1774 z późn. zm.),  rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Opracowała: Stanisława  Belzyt, wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Olimpijskiej (nr.dz.277, 4425) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.02.2016 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.01.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.03.2016 15:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 132