Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w naszą przyszłość.

 

PGN.6871.1.131.2012

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, zapisane na karcie mapy 5, obręb Ruda, położone w Rudzie Śląskiej:

 

1. przy ulicy Bukowej - o powierzchni 41707 m2, obejmująca prawo własności działek:

a) nr 1039/519 o powierzchni 40869 m2, użytki: Bi, Bp, RIVa, RIVb i RV, KW Nr GL1S/00018163/7,

b) nr 1041/519 o powierzchni 838 m2, użytki: Bp i LzIV, KW Nr GL1S/00018163/7 - działka zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod drogę dojazdową,

 

2. przy ulicy Noworudzkiej - o powierzchni 12186 m2, działka nr 752/494,  użytek Bp, KW Nr GL1S/00013532/0,

 

Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów. Nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń  w tym zakresie.

 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego:

 

 • uchwałą Nr PR.0007.57.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013 r., ogłoszonąw Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 3249 nieruchomość o powierzchni 41707 m2 stanowi teren obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (symbole planu: 1UC, 2UC), fragment działki nr 1039/519 stanowi także teren zieleni niskiej (symbol planu 1 ZN)

   

 • Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r., ogłoszonąw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. nieruchomość o powierzchni 12186 m2 figuruje jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol planu PU2).

   

  Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do zapoznania się z pełną treścią ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem rokowań.

   

   

  II. Zbywane nieruchomości zlokalizowane są w odległości ok. 2,6 km od węzła Drogowej Trasy Średnicowej,

  ad 1.

   

  położona jest przy ulicy Bukowej, w sąsiedztwie węzła realizowanej trasy N-S oraz zabudowy komercyjnej. Działki posiadają kształt wielokątów i zróżnicowaną konfigurację terenu – występują nierówności wymagające niwelacji.

   

  Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Bukowej odbywać się będzie przez działkę nr 1041/519, przy czym zjazd należy zlokalizować bezpośrednio przy wschodniej granicy tej nieruchomości. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

   

  Przez nieruchomość przebiegają sieci wodociągowe nie będące na majątku, ani w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, w tym magistrala wodociągowa DN 1000 mm będąca na majątku i w eksploatacji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych, wynosi po min. 8,0 mb z obu jego stron. Spółka zastrzega sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych   z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Na działce nr 1039/519 znajduje się wodociąg będący na majątku i w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej,   z którego może nastąpić doprowadzenie wody przewodem PE z wodociągu ф150mm. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej ф200 mm, po uprzednim uzyskaniu zgody jej właściciela, tj. firmy TESCO POLSKA Sp. z o. o. na włączenie.

   

  Najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg średniego ciśnienia w rejonie ulicy 1 Maja.

   

  Nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych  i leśnych (Dz. U. 2015, poz. 909 z późn. zm.).

   

  Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej tej kopalni. W okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r. istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego, natomiast nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Nie występują złoża innych kopalin, występują zroby płytkiej eksploatacji pokł. 405 oraz wychodnia uskoku o zrzucie h~100 m. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

   

  Celem zapewnienia dojazdu do gminnej nieruchomości zainwestowanej bunkrem nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na działce nr 1041/519 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1040/519, KW Nr GL1S/00018163/7.

   

  ad 2.

   

  położona jest przy ulicy Noworudzkiej, w sąsiedztwie trasy N-S, posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Większość powierzchni terenu jest płaska, miejscowo występują różnice wysokości.

   

  Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez gminne drogi wewnętrzne ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni (8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni trasy N-S).

   

  Przez nieruchomość przebiegają sieci wodociągowe nie będące na majątku ani w eksploatacji   Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu ф225mm, zaś alternatywne doprowadzenie wody może nastąpić  przewodem PE z wewnętrznej sieci wodociągowej, po uprzednim uzyskaniu zgody jej właścicieli. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej ф315 mm w rejonie ulicy Szyb Walenty.

   

  W ramach realizacji trasy N-S planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, która będzie mogła stanowić odbiornik dla wód opadowych oraz roztopowych pochodzących z odwodnienia przedmiotowej nieruchomości. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej będzie można wykonać jednym przewodem ф160 mm (lub mniejszym).

   

  Najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg średniego ciśnienia w rejonie ul. Bukowej - 1 Maja.

   

  Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej tej kopalni. Górotwór  w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Nie występują złoża innych kopalin. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

   

               Zbywane  nieruchomości  porośnięte są licznymi krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów - za wyjątkiem m. in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83f ust. 1 ustawy z 16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2013 r., poz. 627  z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).

   

  W przypadku lokalizacji na przedmiotowych terenach inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych  w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ww. decyzję, zgodnie z art. 80 ust. 2, wydaje się po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

   

  W związku z występowaniem nierówności niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych nieruchomościach i na terenach sąsiednich.

  Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

   

  Utrzymanie czystości i porządku winno następować zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

   

  Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz.

   

  Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca, we własnym zakresie i na własny koszt, winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, wykonać zjazd z drogi publicznej, a ponadto ponieść koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem. 

  W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów  z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestora. W celu uzyskania jednoznacznego uzgodnienia może zostać przekazany projekt koncepcyjny, jednak zaleca się, aby jego autorem była osoba posiadająca uprawnienia do samodzielnego sprawowania funkcji w budownictwie w zakresie projektowania - w specjalności drogi.

   

  Na zbywanych terenach mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością Tauron Dystrybucja S.A. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

   

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, że istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów budowlanych. Ostateczna decyzja o podłączeniu do sieci ciepłowniczej oraz określenie warunków dostawy ciepła do planowanych obiektów może nastąpić po sprecyzowaniu zapotrzebowania ciepła.

   

  W rejonie zbywanych nieruchomości nie przebiegają sieci kanalizacji deszczowej będące własnością oraz w utrzymaniu Miasta, w związku z czym należy je odwodnić odprowadzając wody opadowe i roztopowe na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych, do zbiornika retencyjnego lub  w inny, zgodny z prawem sposób. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych, zbiornika retencyjnego z przepuszczalnym dnem oraz odprowadzenie wód do ziemi, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Odwodnienie nie może powodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienie należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Rudzie Śląskiej.

   

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych nieruchomości,
  pod warunkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

   

  Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia
  w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie,  a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.

   

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

   

  Gmina zlecała badania geotechniczne gruntu.

   

  Gmina nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

   

  Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 09.06.2015 r. Przetargi przeprowadzone w dniach: 18.08.2015 r., 03.11.2015 r., 12.01.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

   

  Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 223) z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów i badań geotechnicznych.

   

  Zaleca się, aby uczestnik rokowań dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do rokowań.

   

  Ceny wywoławcze (netto) do rokowań oraz zaliczki dla poszczególnych nieruchomości wynoszą:

   

  ad 1.   2.265.000,00 zł     -     113.300,00 zł,

   

  ad 2.      510.000,00 zł     -       25.500,00 zł.

   

  Do cen ustalonych w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

   

  III. Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2016 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które:

  w terminie do dnia 13.04.2016 r.

   

  1) dokonają  wpłaty zaliczki w podanej wyżej wysokości  przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. .........” (za datę wniesienia zaliczek przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo - 16oo, czwartek 8oo - 18oo, piątek 8oo – 14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do rokowań;

   

  2) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. ...........”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

  b) datę sporządzenia zgłoszenia,

  c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia  o rokowaniach i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

  d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, podpis,

   

  3) przedłożą Komisji w trakcie rokowań w dniu 20.04.2016 r.:

  a) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

  b) aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

  c) pisemną informację, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

  d) notarialne pełnomocnictwo przez pełnomocników,

  e) pisemne oświadczenia:

  - o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości, 

  - o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem rokowań oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi
  i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów oraz badań geotechnicznych,

  - w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

  - czy nieruchomości będą nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (przez

  osoby prowadzące działalność gospodarczą),

  f) pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w rokowaniach, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań  nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

  g) pisemną informację o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

  h) pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki.

   

  IV. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

   

  V. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

  a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

  b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

  c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

  d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

   

  VI. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

  b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

  c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

  d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

   

  VII. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w  tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone  w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej  korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

   

  VIII. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

   

  IX. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

   

  X. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

   

  XI. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  w terminie do 60 dni od dnia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).   

  Wygrywający rokowania ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

   

  XII. Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

   

  XIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz  w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.

   

  XIV. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie 30 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia.

   

  XV. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

  1) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

  2) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu,

  3) wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

  4) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci  uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

  5) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

  6) ustanowić wymaganą służebność.

   

  Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dot. także następców prawnych).

   

  Gmina Miasto Ruda Śląska zapewnia wskazanie i wytyczenie granic zbywanych nieruchomości na gruncie.

   

  Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

   

  Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

   

  Podstawa prawna:

  ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

  zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1490),

  kodeks cywilny.

  Oprac. E. Konarzewska, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (nr.dz.1039) i Noworudzkiej (nr.dz.752) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.02.2016 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.02.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:18.02.2016 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 159