AGN.6871.2.00001.2011

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Styczyńskiego i Zabrzańskiej, które w drodze przetargu zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są  niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6742 m² własności Skarbu Państwa, położone w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulic Styczyńskiego i Zabrzańskiej, zapisane na k.m. 6, obręb Ruda, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi : 384/4 o powierzchni 63 m2, 385/4 o powierzchni 286 m2 (KW nr GL1S/00043510/9)  i 387/4 o powierzchni 6393 m2 (KW nr GL1S/00018864/1). Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami :

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.13.2011 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 58 poz. 1066 z dnia 16.03.2011 r.,

działki nr  384/4, 385/4 i 387/4 stanowią tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne     i komercyjne  (symbol planu U7) oraz : działki nr 384/4 i 385/4 stanowią fragmentarycznie tereny drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających  w pasie o szerokości min. 50 m (symbol planu KGP2/3), ponadto działka nr 387/4 stanowi fragmentarycznie tereny ulic lokalnych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m (symbol planu KL1/2).

            Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami U7, KGP2/3 i KL1/2.

 

3. Zbywane nieruchomości o nieregularnym kształcie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, częściowo są porośnięte drzewami i krzewami, działki nr 384/4 i 385/4 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej DTŚ, natomiast działka nr 387/4 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Zabrzańskiej i Jana Styczyńskiego. Ze względu na charakterystykę układu drogowego oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w przedmiotowym rejonie, dojazd do opiniowanych nieruchomości winien odbywać się wyłącznie od strony ulicy Jana Styczyńskiego poprzez istniejący zjazd. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

Przez nieruchomości przebiegają sieci:

 • kanalizacyjne kanalizacja tłoczna i kanalizacja sanitarna o średnicy 300 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe - własności PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; kanalizacja tłoczna własności MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; kanalizacja deszczowa; kanalizacja prywatna;
 • wodociągowa – nieczynne wodociągi, w tym jeden biegnący równolegle do ul. Zabrzańskiej;
 • elektroenergetyczne – linie kablowe nN i SN; nieczynna sieć eAWN;
 • teletechniczna – kanalizacja teletechniczna.

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na działce nr 387/4 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obciążenie działki polegać będzie na:

 

- prawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej o średnicy 300 mmm, tłocznej o średnicy 80 mm, o średnicy 160 mm oraz kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm na działce nr 387/4 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci kanalizacyjnej w celu jej prawidłowej eksploatacji,

- zobowiązaniu do pozostawienia, wzdłuż sieci kanalizacyjnej, terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

 • wodociągowa wodociąg o średnicy 225 mm, ułożony wzdłuż ul. Zabrzańskiej, z którego może nastąpić doprowadzenie wody;
 • kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna o średnicy 300 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe; kanalizacja deszczowa, która może stanowić odbiornik dla wód deszczowych pochodzących z nieruchomości; przy odprowadzeniu ścieków i wód opadowych należy zachować warunki ujęte w piśmie ITU/500/83/15 z dnia 25.05.2015 r.; wzdłuż przewodów wod.-kan. należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu  w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci;
 • elektroenergetyczne – linie kablowe nN i SN; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów;
 • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN 160, posadowiony w ul. Styczyńskiego, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu;
 • teletechniczna – kanalizacja teletechniczna, ułożona wzdłuż ul. Styczyńskiego.

 

W przypadku związanych z faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

           Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych obiektu oraz nieruchomości  w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych obiektów  i terenu należy uzgodnić  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

           Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

          Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone,  w związku z czym  nabywca  we własnym  zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) – mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ).

          Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, która znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych projektowanej eksploatacji górniczej. W okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r. ; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni oraz przyspieszenia; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin; górotwór w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżenia terenu. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

 

         W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

            Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego na terenach objętych ochroną akustyczną (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB); przy obiekcie należy zaprojektować miejsca parkingowe; do celów grzewczych obiektów należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła; ruch samochodów nie może powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia; ewentualne uciążliwości winny zamknąć się w granicach działki. Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz.  1399  z  późniejszymi zmianami), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21  z późniejszymi zmianami ).

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości.

Miejski Konserwator Zabytków informuje, że pozytywnie opiniuje pozytywnie pod względem konserwatorskim przedmiotowe zbycie działek.

          Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Skarb Państwa nie zlecał wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym  z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.03.2016 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia  i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 808.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2016 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 10.05.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 40.400,00 zł, z dopiskiem "wadium – ul. Styczyńskiego-Zabrzańska " przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050

1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº; zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju

 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst  jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz.  1090)   zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 10.05.2016 r. do godz. 1600.

            Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Styczyńskiego i Zabrzańskiej. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się  od zawarcia umowy.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu w dniu 17.05.2016 r.:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanejnieruchomości,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami U7, KGP2/3 i KL1/2,

 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

 • aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustalonąw przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje

  rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

 • pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

   

            Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5b są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją  właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami).

           

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz  z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 8.080,00 zł.  Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody Śląskiego. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy zbycia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia  w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Skarb Państwa zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci

uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu

zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

e) ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub

usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490), kodeks cywilny.

 

Opr. B.Łatka, tel. (32) 244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Styczyńskiego i Zabrzańskiej (nr.dz.387/4) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:16.03.2016 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:11.03.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.03.2016 08:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 74