AGN.6871.1.4.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem rokowań  z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest  prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy Noworudzkiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491 o powierzchni 1994 m2 obręb  Ruda k.m. 5,  zapisaną w księdze wieczystej  nr GL1S/00012847/4 (dział III i IV są wolne od wpisów), własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r. Pierwszy, drugi i trzeci przetarg odbyły się w dniach: 16.10.2015 r. i  15.12.2015 r. i 07.03.2016 r.

 

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami działka stanowi teren obiektów  i urządzeń elektroenergetycznych (symbol planu  E1).

 

3. Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i niezabudowanych terenów pod produkcję, posiada kształt prostokąta, jest  zatrawiona i porośnięta zielenią  nieurządzoną.

     Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z drogi  publicznej ul. Szyb Walenty poprzez drogi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 46.000,00 zł, podlega  powiększeniu o podatek VAT i jest płatne przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Działka objęta jest umową najmu nr UM/2380/AG/1589/DP-D/2014 z dnia 01.08.2014 r, na okres do dnia 31.07.2017 r. Nabywca po zawarciu notarialnej umowy sprzedaży wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego.

        Przez działkę przebiega sieć energetyczna.

 

            TAURON Dystrybucja S.A. na terenie inwestycyjnym nie posiada urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, natomiast mogą się znajdować urządzenia  elektroenergetyczne i  teletechniczne nie będące  własnością  Spółki. Dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE alternatywnie z wodociągu o średnicy 150 mm lub wewnętrznej z sieci wodociągowej  o średnicy 180 mm bądź 250 mm, po uprzednim uzyskaniu zgody jej właściciela lub z projektowanej sieci o średnicy 160 mm po uzyskaniu zgody jej właściciela. Ścieki bytowe można odprowadzić do projektowanej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej  o średnicy 200 mm,  po uprzednim uzyskaniu zgody jej właściciela.

           Orange Polska SA   - na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych.

           Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej,  a także nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

           Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  nie eksploatuje na przedmiotowym terenie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia. Najbliższe  źródło gazu (GAZ ZIEMNY –PN-C-04752-E) dla projektowanych obiektów (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg średniego ciśnienia DN 250 E  w rejonie ul. 1 Maja.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

            Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” nieruchomość jest położona na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej tej kopalni. Górotwór w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤10 mm/s, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin. Występują zroby płytkiej eksploatacji pokł. 405 oraz wychodnia uskoku o zrzucie h~40m. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

               Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej pozytywnie opiniuje możliwość zbycia  przedmiotowej nieruchomości pod względem konserwatorskim. Wszelka nowopowstająca na przedmiotowym terenie zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w okoliczny krajobraz oraz użycia materiałów nawiązujących do materiałów zastosowanych w obiektach zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

           Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).  

Wody opadowe z nieruchomości należy odprowadzić na własny nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych, zbiornika retencyjnego z przepuszczalnym dnem oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

 

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska oraz ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21  z późn. zm.)

 

Na przedmiotowym terenie nie były prowadzone badania geotechniczne i brak jest wiedzy o ewentualnych pozostałościach w gruncie po wyburzeniu wcześniejszej zabudowy. W przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nieruchomość jest  wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26.08.2015 r.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in.  w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik rokowań na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do rokowań.

Nabywca będzie zobowiązany do uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  w wysokości 12,70 zł/m2 wg stawki 4%.

5. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do rokowań  wynosi 43.000,00 zł

Cena osiągnięta w rokowaniach  zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.

 

6. Rokowania  odbędą się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia  21. 04.2016 r.:

a) dokonają wpłaty zaliczki w kwocie: 2.200,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "zaliczka – Noworudzka” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14  w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400.

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie  z napisem „oferta – ul. Noworudzka”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie powinno zawierać:

      1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

      2)  datę sporządzenia zgłoszenia,

      3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

      4) proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty, podpis,

c) przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu 26.04.2016 r.:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości      i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia              o rokowaniach i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem E1,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu zliczki,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialne pełnomocnictwo przez pełnomocników,
 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w rokowaniach  w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemne oświadczenie, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

7. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

8. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

9. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

10. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone  w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

11. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

12. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

13. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację  o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

14. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia zakończenia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).  Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu gruntu.

 

15. Cena zakupu nieruchomości, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu z należnym podatkiem od towarów  i usług  pomniejszonej o  wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.

 

17. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii sieci uzbrojenia przebiegających przez nieruchomość (powyższe dotyczy także następców prawnych).

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

     Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

18. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz 1774 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała: Karina Grojec - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (dz.nr 491) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.03.2016 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.03.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2016 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 71