Dokonanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji zawodowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 8 (parter)

Urząd Miasta - budynek "A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarz i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywą Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 79/914/EWA,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- kserokopia posiadanego prawa jazdy,

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane.

 

Opłaty

100 zł – za wydanie prawa jazdy,

0,50 zł – opłata ewidencyjne

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „..imię i nazwisko..”

 

Termin Załatwienia

Do 30 dni – jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wymiany lub odmowy wymiany prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 032/244-90-00 wew. 5080/5081

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji zawodowej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.05.2016 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bożena Krzyżak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:10.05.2016 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 175