Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu, które realizuje następujące rodzaje zadań:

  1. zadania własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  2. zadania własne powiatu, wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

  3. zadania wynikające z innych ustaw szczególnych oraz uchwał Rady Miasta,

  4. zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej lub przyjęte w drodze porozumień administracyjnych.

Zadania powyższe realizuje organ wykonawczy Miasta Ruda Śląska, tj. Prezydent Miasta Ruda Śląska za pomocą Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Organem stanowiącym Miasta Ruda Śląska jest Rada Miasta Ruda Śląska. Do jej obsługi w strukturze Urzędu Miasta utworzono specjalną komórkę organizacyjną, którą jest Kancelaria Rady Miasta.

 

W Urzędzie Miasta sprawy załatwiane są w trybach określonych w szczególności w:

  • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  •  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

oraz zgodnie z podziałem zadań określonym z regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta.

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu oraz stopnia pilności. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, zaś sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Przepisy szczegółowe mogą wprowadzać inne terminy załatwienia spraw.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Urząd Miasta jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Wykaz najczęściej prowadzonych spraw wraz z wyjaśnieniami oraz formularzami wniosków dostępny jest w menu przedmiotowym w katalogu „Jak załatwić sprawę?”

 

-------------------------------

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą naczelnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do udzielania im informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy oraz wyjaśniania treści obowiązujących przepisów, rozstrzygnięć, informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej możliwości, informowanie o przysługujących im środkach odwoławczych.

Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków na zasadach i terminach określonych w katalogu „Prezydent Miasta”.

Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, naczelnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w trakcie godzin pracy Urzędu.

Skargi i wnioski na działalność pracowników Urzędu Miasta rozpatrują ich przełożeni, zaś skargi na Prezydenta Miasta lub kierowników miejskich jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Miasta. O tym czy pismo jest skargą decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skargi złożone nieprawidłowo podlegają przekazaniu do właściwego organu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Załatwianie spraw, działalność UM
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.05.2016 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.09.2020 12:44

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 3523