AGN.6871.1.2.2015

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU W REJONIE ULICY POLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZAGOSPODAROWANIE ZGODNE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku w rejonie ulicy Polnej, stanowiąca działkę nr 4442/225 o powierzchni 382 m², użytek RIVb, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1,  KW nr  GL1S/00001132/9 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi tereny sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia sportu i rekreacji wraz z terenami zielonymi, ciągami pieszymi i rowerowymi, realizację imprez masowych (symbol planu US1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem US1.

 

3. Działka nr 4442/225 nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnej drogi publicznej.

W celu zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomości  z drogi publicznej ul. Polnej (dojazd winien się odbywać poprzez istniejący zjazd zlokalizowany na działce nr 4376/225) zostanie ustanowiona służebność gruntowa na części gminnej działki nr 4376/225, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW nr GL1S/00001132/9, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4442/225; powierzchnia objęta służebnością wynosi 0,70 m2 i obejmuje wschodni fragment działki nr 4376/225 o szerokości takiej, jak szerokość działki nr 4287/225. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności wynosi 18,00 zł i zostanie powiększone o należny podatek VAT obowiązujący w dacie sprzedaży.

Współwłaściciele działki nr 4287/225, KW nr GL1S/00002676/1 złożyli oświadczenie z dnia 23.02.2015 r., że wyrażą zgodę na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 4442/225 na warunkach w nim określonych, poświadczone aktem notarialnym z dnia 05.03.2015 r. Rep. „A” nr 1188/2015, zawartym w Kancelarii Notarialnej Janiny Durzyńskiej-Trybus i Katarzyny Piwońskiej-Komosa Spółka Cywilna w Rudzie Śląskiej.

 Działka nr 4442/225 objęta jest umową użyczenia Nr 3/2011 zawartą w dniu 14.06.2011 r. na czas nieoznaczony pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska, a Stowarzyszeniem Wędkarskim „Zdebel” w Rudzie Śląskiej.

Z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowa umowa zostanie rozwiązana w części obejmującej działkę będącą przedmiotem zbycia.

Przez nieruchomość  przebiega sieć  wodociągowa o średnicy 110 mm; PWiK Sp. z o.o. planuje jej wyłączenie z eksploatacji w II połowie 2016 r.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa – o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

- kanalizacyjna - o średnicy  300 mm ułożona wzdłuż ulicy Polnej, do której można odprowadzać ścieki bytowe; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Rozwiązanie  gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie terenu i połaci dachowych należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

- energetyczne; TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie  posiada żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki; dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

- gazowa – najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg n/c DN160 PE znajdujący się w ul. Polnej; Polska Spółka Gazownictwa – Rejonu Dystrybucji w Rudzie Śląskiej – w przedmiotowym terenie  nie eksploatuje sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Orange Polska Hurt z siedzibą w Gliwicach nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych na przedmiotowym terenie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w przedmiotowym terenie nie posiada  infrastruktury ciepłowniczej i nie ma możliwości podłączenia do sieci  i dostawy ciepła systemowego dla mającej postać na tym obszarze zabudowy.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r., istnieje możliwość wystąpienia następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość  położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, gdzie z uwagi na eksploatację KWK „Pokój” prognozuje się wystąpienie  pierwszej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu związane z eksploatacją górniczą KWK „Pokój” wyniosą Wmax=0,05 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego związanych eksploatacją KWK „Pokój”, wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤7 mm/s – I st. GSI oraz przyspieszenia ≤210 mm/s2. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość  występują udokumentowane zasoby bilansowe KWK „Pokój”, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować deformację terenu.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” informuje, o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r. następujących  wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość jest położona na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym prognozuje się wystąpienie II kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=0,50 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤160 mm/s2, stosunki wodne mogą ulec zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, np.: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe.

W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane  zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górniczymi odpowiadającymi określonej kategorii  terenu górniczego stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed  uszkodzeniem obiektu wskutek oddziaływań górniczych.

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powiadamiał o tym fakcie przedsiębiorcę i umożliwiał mu udział w odbiorach robót związanych z wykonaniem ewentualnych zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Usunięcie drzew i krzewów z przedmiotowej nieruchomości winno się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w piśmie Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa tut. urzędu z dnia 01.12.2015 r. nr AGN.6871.1.2.2015.

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  dla inwestycji  mogących pogorszyć stan środowiska należy prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami  o ochronie środowiska.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Działka nr 4442/225 podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013. 1205 j.t. z późn. zm.). Przyszły inwestor  ma obowiązek  złożyć wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Nieruchomość wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich (z wyłączeniem obowiązującej umowy) oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.  

           Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.06.2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecało wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomościach. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 14.000,00 zł.

Cena działki ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2016 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 11.07.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 700,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – działka nr 4442/225” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem US1,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 140,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości i wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności pomniejszonych o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

                Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Opracowała: Stanisława Belzyt, wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Polnej (dz.nr 4442) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.06.2016 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:13.06.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.06.2016 09:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 131